Skovenes naturværdier kan sikres ved 13% urørt skov

Af Rune Engelbreth Larsen, Skoven nr. 10/16, den 20. oktober 2016

Troldeskoven er et godt navn, som flere steder betyder, at der er tale om vildskov (urørt skov) altså skov på skovens egne præmisser. Derfor bliver træerne gerne gamle og krogede, hvilket giver et smukt og eventyrligt skovlandskab som her en majdag i Troldeskoven i Rold Skov (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Troldeskoven er et godt navn, som flere steder betyder, at der er tale om vildskov (urørt skov) altså skov på skovens egne præmisser. Derfor bliver træerne gerne gamle og krogede, hvilket giver et smukt og eventyrligt skovlandskab som her en majdag i Troldeskoven i Rold Skov (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Replik om urørt skov af Rune Engelbreth Larsen i Skovforeningens tidsskrift 'Skoven'
Svar på tiltale til skovrider Niels Heding i Skovforeningens tidsskrift ‘Skoven’

I Skoven nr. 8/2016 retter skovrider Niels Heding et frontalangreb mod undertegnede – ikke på baggrund af noget, jeg har skrevet i Skoven, men på baggrund af noget jeg har skrevet i et helt andet medie (Politiken). Niels Heding har dog ikke fundet det rimeligt at orientere mig om, at han kastede sig over mig et helt andet sted, og havde venlige sjæle ikke gjort mig opmærksom på dette, kunne hans indlæg bekvemt nok have stået uimodsagt til evig tid.

Men til substansen: Det »passer ikke«, når jeg hævder, at biodiversiteten er truet af skovdyrkning, bedyrer Heding. Han er således uenig i, at det ser slemt ud for naturværdierne i de danske skove, for »i de gamle skove – de oprindelige 4% – synes jeg ikke, der er mangel på fugtige lavninger og dødt træ,« skriver han.

Vi kan selvfølgelig godt tage diskussionen om, hvad vi hver især »synes«, men så bliver det vist lidt for useriøst. Vi kan imidlertid også diskutere på det faglige grundlag, vi har, og så forholde os hertil.

I marts 2014 offentliggjorde Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) f.eks. rapporten Bevaringsstatus for naturtyper og arter – Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering, og her konstateres det, at vore internationalt beskyttede skovtyper har 100 procent »stærkt ugunstig bevaringsstatus«. Intet mindre.

Jeg er naturligvis klar over, at der er kriterier for denne vurdering, som nogle ikke bryder sig om, og så må man jo forklare og diskutere disse – men derfra og så til at bagatellisere, at biodiversiteten i skovene er og bliver stærkt trængt, er at gå langt over minimumsgrænsen for basal redelighed.

Hald Egeskov – urørt skov med gamle egetræer (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Hald Egeskov – urørt skov med gamle egetræer (foto © Rune Engelbreth Larsen)

I april 2016 konkluderede rapporten Bevarelse af biodiversiteten i de danske skove fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC), at hvis ikke vi minimum udlægger 75.000 hektar nøje udvalgt skovareal som urørt skov (altså skov uden enhver form for tømmerproduktion, men gerne med forskellige biodiversitetsfremmende tiltag), kan vi ganske enkelt ikke standse den store artstilbagegang i danske skove.

Nu kan Heding så bedyre som sit bevis på, hvor godt det går, at hverken »havørn, kongeørn eller fiskørn ynglede i Danmark« for bare 25 år siden. Men det svarer omtrent til at sige, at vi har udryddet al sygdom i den danske andedam, fordi en patient er set forlade hospitalet de forløbne 25 år, og fordi to andre har forladt intensiv. Og så er rovfuglebestandene jo ikke ved at komme sig pga. skovdrift, men fordi vi (næsten) er holdt op med at skyde og forgifte dem.

Det nytter selvfølgelig heller ikke som argument, at »bestandene af rådyr, dådyr og krondyr er tidoblet de seneste år«, som Heding skriver. Det har jo intet med biodiversitetskrisen at gøre. For rådyrenes vedkommende kunne han næsten lige så godt have påpeget, at fasanen klarer sig fint. Pokemon er forøvrigt også i stabil fremgang, »synes« mine børn.

Draved Skov (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Draved Skov, urørt skov med naturlig hydrologi (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Vender vi tilbage til seriøsiteten, er pointen, at biodiversitetskrisen er udtryk for det meget store antal rødlistede arter og de mange trængte naturtyper, der går stærkt ud over variationen og mangfoldigheden af levesteder og arter. En trist udvikling, der bl.a. skyldes naturarealernes fragmentering og den store mangel på naturlige processer – ikke alene, men heller ikke mindst – i produktionsskovene.

65 procent af alle Danmarks truede arter er tilknyttet skov, og næsten 40 procent af de truede arter er udelukkende tilknyttet skov. Langt hovedparten af alle skovenes vådområder er drænet bort, der er kun 6 kubikmeter dødt ved i gennemsnit i danske skove, og i langt de fleste er der så godt som ingenting. Det er fakta, uanset hvad Heding »synes«.

Heldigvis sker der også mange gode tiltag hos naturvenlige private skovejere, og Naturstyrelsen har også gennemført en række glimrende projekter, der bl.a. har genetableret naturlig hydrologi, genoprettet skovlysninger og sikret græsning flere steder. Men desværre går naturforarmelsen så stærkt, at det langtfra er tilstrækkeligt – og det er vel dét, vi burde stå sammen om at adressere, hvis vi vil skovnaturen det godt?

Og husk lige, at vi kun taler om 13% af det danske skovareal som urørt skov, hvis biodiversitetstilbagegangen skal standses i skovene. Sølle 75.000 hektar som minimumsniveau. En meget lille bid i betragtning af, hvor meget skovarealet er blevet forøget ved skovrejsning de sidste par generationer. Tænk, hvis der var bred opbakning til dette – eller lidt mere for at løfte os over minimum?

Tømmerproducenterne har stadig over 500.000 hektar skov, og natur og biodiversitet ville få sin lille, men stærkt tiltrængte del. Win win.

Rune Engelbreth Larsen (Skoven nr. 10/16, 20. oktober 2016)

450 år gammelt egetræ i Bialowieza Nationalpark, Polen (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Omkredsen på stammen er knap fem meter på dette 450 år gamle egetræ, fotograferet i Bialowieza-skoven i Polen. Et gammelt egetræ er ikke blot en art, men også et ekstremt artsrigt levested, der er stor mangel på i Danmark, fordi kun 1% af vore skove er vildskove (såkaldt urørt skov uden tømmerproduktion) – skal skovenes biodiversitet beskyttes, skal minimum 13% af det danske skovareal udlægges som urørt skov (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Ambitiøst alternativ til tabt bornholmsk nationalpark

Af Rune Engelbreth Larsen, 13. september 2016

Skovklædt klippekyst i den nordlige del af Slotslyngen, syd for Hammershus (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Skovklædt klippekyst i den nordlige del af Slotslyngen, syd for Hammershus (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Debatindlæg i Bornholms Tidende den 13.9.2016
Debatindlæg i Bornholms Tidende den 13.9.2016

Når man er naturglad, men selv bor langt fra spændende naturværdier, er Solskinsøen selvsagt en af destinationerne på ønskelisten. Heldigvis har jeg da også været her flere gange for at fotografere til en kommende naturbog, der handler om mulighederne for ambitiøse naturområder på offentligt ejede arealer landet over.På Bornholm har jeg fotograferet ved Hammeren, Slotslyngen og Almindingen, fordi bogen også rummer forslag til at løfte naturkvaliteterne netop her. Og for at adskille forslagene fra nationalparkernes perifere naturprioriteringer kalder jeg dem for ‘Natur-nationalpark Almindingen’ og ‘Natur-nationalpark Hammeren & Slotslyngen’. En vigtig pointe er, at afgrænsningen skal undgå de lokale stridigheder, nationalparker ofte har medført.

På den ene side har mange lodsejere frygtet fremtidige restriktioner og derfor afvist nationalpark-planer, og på den anden side har andre ærgret sig over, at nationalparkerne er endt med laveste fællesnævner. Derfor skal der tænkes nyt: Vi skal løse den gordiske knude og både gavne naturværdierne og undgå lodsejerkonflikterne.

Forskerne er enige om, at naturen har desperat brug for plads, hvor naturværdierne har højeste prioritet med en mere målrettet indsats for biodiversiteten.

Et af naturens store problemer er tilgroning, fordi få planter breder sig voldsomt og skygger mange andre væk. Det går ud over insekter, der er afhængige af de forsvundne planter, og efterfølgende ud over de arter, der er afhængige af de forsvundne insekter – osv. Naturstyrelsen gør en vigtig indsats, men aldrig har så mange arter været så truet, hvorfor det er nødvendigt at målrette flere tiltag på naturens præmisser.

Skal den onde cirkel brydes, er der bl.a. brug for flere store planteædere som en integreret del af naturen året rundt, ikke kun på få arealer om sommeren. Utallige andre arter har jo gennem hundredtusindvis af år tilpasset sig samspillet med langt flere forskellige planteædere end i dag.

Nu kan jeg forstå, at nationalparkprocessen er strandet på Bornholm, og jeg vil derfor forsigtigt byde ind med forslag til de to nævnte natur-nationalparker, der på samme tid kan 1) løfte naturværdierne, 2) undgå konflikter med private lodsejere, 3) gavne turismen – og 4) næppe behøver koste skatteyderne en krone.

Det handler om vildere og mere ‘naturlig’ natur. Flere store planteædere kan gavne naturen og begrænse tilgroning på Slotslyngen, Hammeren og i de offentlige skovarealer i Almindingen, f.eks. vildheste, helårsgræssende kvæg, krondyr og bisoner. Den lille bisonskov giver allerede i dag en forsmag.

Svinemose (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Svinemose, Almindingen (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Det kræver hegn (selvfølgelig med mange indgange og fuld offentlig adgang) for at sikre, at dyrene ikke løber ud på landmændenes marker. Men det kræver også, at skovene får lov til at være naturligere og mere eventyrlige vildskove, altså et stop for motorsavenes tømmerproduktion (gerne efter indledende etablering af skovlysninger).

Sådanne tiltag bør gennemarbejdes og konkretiseres i detalje af fageksperter, men potentialet er helt sikkert til stede – og det ville afgjort føre til international opmærksomhed med store muligheder for øens turisterhverv.

Men hvem skal så betale? En eller flere fonde.

Den Danske Naturfond har en pengetank på 875 mio. kr., der netop er beregnet til ambitiøse naturområder – men også andre fonde har i de senere år viet økonomiske muskler til natur. Bikubenfonden købte og finansierede store naturtiltag i Svanninge Bjerge for få år siden, Nordea bevilligede for nylig Naturpark Amager 55 mio. kr., og Aage V. Jensen Naturfond har finansieret naturprojekter for hundredvis af millioner. 15. Juni Fonden har støttet adskillige mindre projekter (f.eks. formidling og bevaring af Hammershusklippens flora). For blot at nævne nogle.

Måske kan det lade sig gøre at undgå lodsejerkonflikter, forbedre naturværdierne på naturens præmisser og øge oplevelsesværdierne til alles glæde – uden skattekroner. Win win win win.

I det mindste er det vel et helhjertet og ambitiøst forsøg værd?

Rune Engelbreth Larsen (Bornholms Tidende, den 13. september 2016)
Apropos: Naturnationalpark Almindingen + Naturnationalpark Hammeren & Slotslyngen

Forslag til afgrænsning af Naturnationalpark Almindingen – næsten udelukkende offentligt ejede arealer på sammenlagt 32 kvadratkilometer (kortet er baseret på OpenStreetMap)
Forslag til afgrænsning af Naturnationalpark Almindingen – næsten udelukkende offentligt ejede arealer på sammenlagt 32 kvadratkilometer (kortet er baseret på OpenStreetMap)

Naturnationalpark-forslaget ved Skjern er skam ambitiøst

Af Rune Engelbreth Larsen, 1. september 2016

Skjern Å (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Skjern Å, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)

22. august bragte Dagbladet mit forslag til en ny afgrænsning af en kommende nationalpark, der bestræber sig på at undgå tidligere konflikter med private lodsejere ved at være begrænset til statslige naturarealer.

Ad den vej kan man i første omgang koncentrere sig om cirka 2.700 hektar (27 kvadrat-kilometer), der rummer hele floddeltaet ved Ringkøbing Fjord. Tanken var at sætte naturværdierne i højsædet ved at konsultere universiteternes fageksperter for at udarbejde en detaljeret plan for blandt andet at få flere planteædere sat ud. I hundredtusindvis af år har naturen jo tilpasset sig mange flere af de store planteædere, end vi kender fra vor egen tid, og manglen herpå betyder, at naturen gror til i ensformighed mange steder.

Derfor ville for eksempel mange flere vildheste og kvæg kunne bidrage til yderligere artsrigdom, dynamik og variation i Danmarks store floddelta. Det kræver, at deres udfoldelse sikres på større arealer end i dag bag en større sammenhængende indhegning og muligvis etableringen af en faunabro over Skjernåvej.

Som nævnt bør man undersøge de oplagte muligheder for at få udgifterne til et spektakulært naturreservat i international topklasse dækket 100 procent via private fonde, hvoraf flere har vist sig villige til at donere meget store millionbeløb til danske naturområder i de senere år.

24. august har Dagbladet foreholdt grundideen for en række lokalpolitikere, og jeg er glad for at konstatere, at den er blevet mødt med positiv interesse.

Det overrasker mig til gengæld, at enkelte udtrykker en smule bekymring for, »om det er ambitiøst nok«, som blandt andet Socialdemokraternes Søren Elbæk bemærker i Dagbladet. Det er dog den slags betragtninger, jeg er glad for – for som regel hører man det modsatte, når det er naturen, der er på dagsordenen. Men faktisk er mit forslag langt mere ambitiøst på naturens vegne end de eksisterende danske nationalparker.

Naturnationalpark Skjern Floddelta, hvis der ikke skal opkøbes privateejet jord – i givet fald bliver størrelsen ca. 2.700-2.800 hektar, altså ikke ret meget mindre end ovenstående forslag, hvor kun ganske få arealer foreslås opkøbt for at få lidt mere af floden med.
Naturnationalpark Skjern Floddelta, hvis der ikke skal opkøbes privateejet jord – i givet fald bliver størrelsen ca. 2.700-2.800 hektar – men kan udvides med Borris Sønderland, hvorved den samlede størrelse bliver 7.600 hektar (76 kvadratkilometer)

Det handler om at lade naturen blive mere »naturlig«, mere varieret og artsrig, så den bedre kan klare sig selv, og det kræver, at mange flere større planteædere bliver en integreret og vildere del af naturen året rundt.

Det vil samtidig øge oplevelseværdien i betydelig grad. Det er derfor, jeg lufter ideen om ligefrem at kalde det for en natur-nationalpark, så Ringkøbing-Skjern Kommune for alvor signalerer, at der her er tale om noget ekstraordinært i danske sammenhænge. Det kunne nemlig blive et stort trækplaster for den grønne turisme, der jo netop boomer i disse år i områder, hvor naturen er genstand for ekstraordinære tiltag (for eksempel Filsø, der er blevet en kæmpesucces, eller bisonerne på Bornholm, som har fået folk til at valfarte til Almindingen).

Af samme grund bør man ved navngivningen overveje at fokusere på det, der indrammer områdets unikke danske natur-karakter: Naturnationalpark Skjern Floddelta. Altså et mindre areal begrænset til statens områder, men til gengæld med meget større naturambitioner (og selvfølgelig samme offentlige adgang som i dag). Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har tidligere udtalt, at man ikke skal trække en nationalpark »ned over hovedet på nogen«, og det undgår man jo netop, når man holder sig til naturarealer, der i forvejen er i offentlig eje.

Skulle enkelte alligevel mene, at 27 kvadrat-kilometer ikke er stort nok (selv om flere nationalparker i udlandet er mindre), ville det være oplagt at medtænke Borris Sønderland i en slags fase to, hvorved et samlet areal (stadig udelukkende på offentlige naturområder) ville strække sig over hele 76 kvadrat-kilometer – og rumme yderligere muligheder for spændende tiltag, for eksempel udsættelse af bisoner.

Jeg ser frem til den lokale debat og håber, at mange kan se det fordelagtige i at undgå lodsejerkonflikter, gøre en ekstraordinær indsats for naturværdierne og øge oplevelsesværdierne.

Win win win.

Rune Engelbreth Larsen (Dagbladet Ringkøbing-Skjern, den 1. september 2016)
Apropos: Naturnationalpark Skjern Floddelta