Litteraturliste: Vildere vidder i dansk natur

Adrabos, L.C. & Eskesen, A. 2014: Strandtudse – biologi og forvaltning (Jammerbugt Kommune)

Andersen, E.Ø., Buck, A., Adrados, L.C., Broe, E.C. & Immersen, B.B. 2016: Nationalparkplan 2016-22 for Nationalpark Thy (Nationalparkfond Thy)

Andersen, L.W. 2014: Resultater af DNA-analyser udført på indsendte spytprøver fra nedlagte husdyr og én vævsprøve fra 4. Kvartal 2014 (Notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet)

Aude, E., m.fl. 2002: Naturnær skovrejsning – et bæredygtigt alternativ? (Faglig rapport fra DMU, nr. 389; Miljøministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser)

Aude, E. & Frederiksen, R.F. 2015: Mosserne i Nationalpark Thy (HabitatVision)

Barnes, M.D., Craigie, I.D., Harrison, L.D., Geldmann, J., Collen, B., Whitmee, S., Balmford, A., Burgess, N.D., Brooks, T., Hockings M., & Woodley, S. 2016: Wildlife population trends in protected areas predicted by national socio economic metrics and body size (Nature Communications 7, Article number: 12747)

Berthelsen, J.P. 2014: Vurdering af muligheder og behov for udsætning af bæver (Castor fiber) i Omme Å, Borris Skydeterræn 2014 (Notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi)

Berthelsen, J.P. & Nitschke, M. 2015: Overvågning af bæver Castor fiber i Vestjylland 2011-2014 (Notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

Bladt, J., Brunbjerg, A.K., Moeslund, J.E., Petersen, A.H. & Ejrnæs, R. 2016: Opdatering af lokal bioscore for biodiversitetskortet for Danmark 2015 (Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi)

Bocherens H., Hofman­Kamińska E., Drucker D.G., Schmölcke U., Kowalczyk R. 2015: »European Bison as a Refugee Species? Evidence from Isotopic Data on Early Holocene Bison and Other Large Herbivores in Northern Europe« (PLoS ONE 10(2): e0115090. doi:10.1371/journal.pone.0115090)

Bonte m.fl. 1999: »Vegetation development influenced by grazing in the coastal dunes near The Hague« (Journal of Coastal Conservation, 5, 59-68)

Brocker, S. 2007: Store floder (oversat af ???. Viden om verden, forlaget Turbine)

Brunbjerg, A.K., Svenning, J.-C. & Ejrnæs, R. 2014: »Experimental evidence for disturbance as key to the conservation of dune grassland« (Biological Conservation 174 (2014), s. 101–110)

Brunbjerg, A.K., Jørgensen, G.P., Nielsen, K.M., Pedersen, M.L., Svenning, J.-C. & Ejrnæs, R. 2015a: »Disturbance in dry coastal dunes in Denmark promotes diversity of plants and arthropods« (Biological Conservation 182 (2014), s. 243–253)

Brunbjerg, A.K., Jørgensen, G.P., Nielsen, K.M., Pedersen, M.L., Svenning, J.-C. & Ejrnæs, R. 2015b: »Danmarks klitnatur trues af stabilitet« (Vand & Jord nr. 22, s. 64-68)

Brunbjerg, A.K., Eiserhardt, W.L., Ejrnæs, R., & Svenning, J.-C. 2016: »Klitsamfund langs den jyske vestkyst og i resten af verden – om fylogeni, forstyrrelse og forvaltning« (Flora og Fauna nr. 122 (1+2), s. 28-36)

Bruun, H.H., Ejrnæs, R., Heilmann-Clausen, J., Aude, E., Poulsen, R.S. & Pedersen, J. 2009: »Dødt ved og gamle træer – hvor meget og hvor mange i danske skove« (Jord og Viden nr. 17/2009, s. 10-13)

Bruun, H.H., Heilmann-Clausen, J. & Ejrnæs, R. 2012: »Råddenskab skaber liv« (Kaskelot Vol. 194, s. 12-15)

Bruun, H.H. & Heilmann-Clausen, J. 2012: »Hvordan sikrer vi skovenes biodiversitet?« I: H. Meltofte (red.): Danmarks Natur frem mod 2020 – om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed, s. 35-39 (Det Grønne Kontaktudvalg)

Bruun, H.H., 2015: »Galmyg i Odsherred – fem års systematisk lokal faunaundersøgelse« (Flora og Fauna 121, s. 13-23)

Buchwald, E., & Søgaard, S. 2000: Danske naturtyper i det europæiske NATURA 2000 netværk (Skov- og Naturstyrelsen)

Buk, K., m.fl. 2011: Visioner for vild natur på Oksbøl Krondyrreservat (Verdens Skove)

Bunzel-Drüke, M. 2001: »Ecological substitutes for wild horse (Equus ferus Boddaert, 1785 = E. prze- walskii Poljakov, 1881) and aurochs (Bos primigenius Bojanus, 1827)« (Natur- und Kulturlandschaft, Höxter/Jena 2001, 4, 10 p. AFKP)

Bunzel-Drüke, M. 2004: Projekt Taurus – en økologisk erstatning for uroksen (oversat og bearbejdet af Karsten Thomsen, Nepenthes Forlag 2005)

Bunzel-Drüke, M., C. Böhm, P. Finck, G. Kämmer, R. Luick, E. Reisinger, U. Riecken, J. Riedl, M. Scharf & O. Zimball 2008: Praxisleitfaden für Ganzjahresbeweidung in Naturschutz und Landschaftsentwicklung – ‘Wilde Weiden’ (Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest e.V., Bad Sassendorf-Lohne)

Buttenschøn, R., Degn, H.J., & Jørgensen, S. 2005: Forsøg med bekæmpelse af blåtop på Randbøl Hede (Hørsholm: Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet. Arbejdsrapport / Skov & Landskab; Nr. 9)

Buttenschøn, R.M. 2007: Græsning og høslæt i naturplejen (Miljøministeriet)

Buttenschøn, R. 2008a: »Skoven som græsgang – fra hedeplantage til lysåben græsningsskov« (Vidensblade Park og Landskab 6.6-9, oktober 2008)

Buttenschøn, R. 2008b: »Effekt af græsning på træer og buske – fra hedeplantage til lysåben græsningsskov« (Vidensblade Park og Landskab 6.6-10, oktober 2008)

Buttenschøn, R.M., m.fl. 2008c: »Fra hedeplantage til lysåben gæsningsskov« (Skoven vol. 40, nr. 3, s. 124-128)

Buttenschøn, R.M. 2013: Anbefalinger vedrørende naturpleje af Mellemområdet, Lille Vildmose (Rapport udarbejdet for Aalborg Kommune og Aage V. Jensen Naturfond)

Buus, M. 2015: Hanstholm Vildtreservat i kulturhistorisk perspektiv (Nationalpark Thy og Museum Thy)

Baagøe, H.J. & Jensen, T.S. (red.) 2007: Dansk pattedyratlas (Gyldendal i samarbejde med Naturhistorisk Museum og Zoologisk Museum)
Ceballos, G., Ehrlich, P.R., Barnosky, A.D., Garcia, A., Pringle, R.M. & Palmer, T.M.: »Accelerated modern human-induced species losses: Entering the sixth mass extinction« (Science Advances Vol 1, No. 5)

Conrath, M. 2008: »Zur Geschichte der Döberitzer Heide« (online: http://www.mc-mk.de/GdDH/geschichte.html)

Cornelissen, P., Beemster, N., & Breeveld, H. 2016: Vegetatie, vogels, grote herbivoren en recreatie in de Oostvaardersplassen (Verslag monitoring periode 1 mei 2015 t/m 30 april 2016; Staatsbosbeheer)

Clarke, M.L. & Rendell, H.M. 2011: »Atlantic storminess and historical sand drift in Western Europe: implications for future management of coastal dunes« (Journal of Coastal Conservation, 2011, 15:227–236)

Der Sarkissian, C. m.fl. 2015: »Evolutionary Genomics and Conservation of the Endangered Przewalski’s Horse« (Current Biology 25, 5. oktober 2015; s. 2577-2583)

Degn, H.J. 2006: Lyng og græs på Randbøl Hede 2005 – de store linier (notat udarbejdet for Randbøl Skovdistrikt)

Degn, H.J. 2013: »De danske heder bliver mere våde« (Vand & Jord nr. 4/2013, s. 148-152)

Degn, H.J. 2015: Slutrapport om forsøg til bekæmpelse af blåtop på Randbøl Hede 1999-2014 (Naturstyrelsen)

Doody, J.P. 2013: Sand Dune Conservation, Management and Restoration (Coastal Research Library, Vol. 4, Springer)

Dragsdahl, J. 1999: »Urskoven råber hjælp« (Weekendavisen, 17.9.1999)

Dubgaard, A., Kallesøe, M.F., Petersen, M.L. & Ladenburg, J. 2003: Cost-benefit analyse af Skjern-Å-projektet (Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole)

Dubgaard, A., Jespersen, H. M. L., Laugesen, F. M., Hasler, B., Christensen, L. P., Martinsen, L., … Levin, G. 2012: Økonomiske analyser af naturplejemetoder i beskyttede områder (Rapport / Fødevareøkonomisk Institut; Nr. 211).

Dudley, N. (ed.) 2008: Guidelines for Applying Protected Area Management Categories (Gland, Switzerland: IUCN)

Dupont, Y.L., Strandberg, B., Bruus, M. & Madsen, H.B. 2015: »Konkurrence mellem vilde bier og honningbier: Hvad ved vi egentlig?« (Tidsskrift for biavl 1/2015, s. 10-13)

Dyck, J. 1980: »Skal vi overveje at skabe helt uberørte naturområder i Danmark?« (Møller, H.S. m.fl. 1980: Status over den danske plante- og dyreverden, Fredningsstyrelsen)

Ejrnæs, R., Nygaard, B. & Fredshavn, J. 2009: Overdrev, enge og moser. Håndbog i naturtypernes karakteristik og udvikling samt forvaltningen af biodiversitet (Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU nr. 727)

Ejrnæs, R. 2010: »Hvordan kan vi nå EU-målsætningen om at stoppe tilbagegangen af biodiversitet i Danmark?« (I: Geldmann, J. (red.) m.fl.: Naturens tilstand i Danmark. Vidensbaseret debatdag, den 13. april 2010, s. 18-23; Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab)

Ejrnæs, R., Wiberg-Larsen, P., Holm, T.E., Josefson, A., Strandberg, B., Nygaard, B., Andersen, L.W., Winding, A., Termansen, M., Hansen, M.D.D., Søndergaard, M., Hansen, A.S., Lundsteen, S., Baattrup-Pedersen, A., Kristensen, E., Krogh, P.H., Simonsen, V., Hasler, B. & Levin, G. 2011: Danmarks biodiversitet 2010 – status, udvikling og trusler (Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU nr. 815)

Ejrnæs, R., Skov, F., Bladt, J., Fredshavn, J. & Nygaard, B. 2012: Udvikling af en High Nature Value (HNV) indikator. Rangordning af arealer efter naturværdi og potentiale (Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi)

Ejrnæs, R. 2013: Natur (Tænkepauser nr. 9, Aarhus Universitetsforlag)

Ejrnæs, R., m.fl. 2014: Biodiversitetskort for Danmark (udviklet i samarbejde mellem Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi)

Ellermann, T., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. 2015: Atmosfærisk deposition 2013 (NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi)

Elmeros, M., Berthelsen, J.P. & Madsen, A.B. 2004: Overvågning af bæver Castor fiber i Flynder Å, 1999-2003 (Danmarks Miljøundersøgelser – Faglig rapport fra DMU nr. 489)

Elmeros, M., Viñas, M.M., Andersen, P.N. & Baagøe, H.J. 2011: Undersøgelser af pattedyrs brug af fanuabroer på rute 18 ved Herning. En biologisk vurdering med anbefalinger til forbedringer og fremtidig praksis for faunabroer (Faglig rapport fra DMU nr. 839)

Emborg, J., Hahn, K. & Christensen, M. (red.) 2001: Urørt skov i Danmark – status for forskning og forvaltning (Skovbrugsserien nr. 28, Skov & Landskab, Hørsholm)

Eskildsen, A. 2007: Udsætning af bæver (Castor fiber) i Arresøoplandet – en habitatanalyse (Bachelorprojekt ved Københavns Universitet)

Eskildsen, A., Carvalheiro, L.G., Kissling, W.D., Biesmeijer, J., Schweiger, O. & Høye, T.T. 2015: »Ecological specialization matters: long-term trends in butterfly species richness and assemblage composition depend on multiple functional traits« (Diversity and Distributions, vol. 21, no. 7, s. 792-802)

Fauerholdt, N., m.fl. 2013: »Synger Brændeskærm på sidste vers?« (URT 37:4, s. 144-151)

Feilberg, L. 1968: »Bidrag til beskrivelse af løvklitterne fed Kærgård« (Dansk dendrologisk Årsskrift 1968, bd. 3, I, s. 7-44)

Feilberg, J., & Schneekloth, M. 2005: Naturpark Åmose-Tissø (Specialrapport: Naturværdier; Haraldsted)

Fløjgaard, C. & Ejrnæs, R. 2016: »Vildere kronvildt« (Habitat 13/2016, s. 18-25)

Fløjgaard, C., Bladt, J. & Ejrnæs, R. 2017: Naturpleje og arealstørrlser med særligt fokus på Natura 2000 områderne (Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi)

Franzén, M. & Ranius, T. 2004: »Habitat associations and occupancy patterns of burnet moths (Zygaenidae) in semi-natural pastures in Sweden« (Entomologica Fennica, Vol. 15, s. 91-101)

Fredshavn, J., m.fl. 2014: Bevaringsstatus for naturtyper og arter. Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering (Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi)

Fredshavn, J. & Søgaard, B. 2014b: Levestedsvurdering for eremit, Osmoderma eremita (Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi)

Fredshavn, J. 2016: Natur- og skovtilstand på Naturstyrelsens arealer (Notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi)

Friese, Søren: »Bisonflokken trives – 13 fødsler, 3 dødsfald og en aflivning« (Gylle.dk, 20.11.2016)

Graubæk K. & Hansen, K. 2015: Notat vedr. overvågning af Eremit og Stellas mosskorpion på Sydsjælland, Lolland og Falster (upubliceret)

Green, P. 2013: The free-living ponies within the Exmoor National Park: their status, welfare and future. A Report to the Exmoor Moorland Landscape Partnership (South Woolley Farm, Shirwell, Barnstaple EX31 4JZ November 2013)

Grønnegaard, H. & Bruun, H.P. 2005: Natur og Miljø 2004 – Danmarks Natur (Miljøministeriet 2005)

Grønning, J., & Lind, A.D. 2004: Analyse af den biologiske mangfoldighed i nordsjællandske statsskove (Grønning & Lind)

Hald-Mortensen, P. (red.) 2012: Tofte Skov og Mose – status 2012 (Aage V. Jensen Naturfond)

Hansen, Kjeld 2011: Folk & Fortællinger fra Det Tabte Land, bd. I: Jylland (Forlaget Bæredygtighed)

Hansen, Kjeld 2014: Folk & Fortællinger fra Det Tabte Land, bd. II: Øerne (Forlaget Bæredygtighed)

Hansen, L.M., Kryger, P., Boelt, B., Holst, N., Enkegaard, A., Spliid, N.H., Nielsen, S.L., Graglia, E., Jespersen, J.B. og Larsen, K.B. 2006: Videnssyntese om honningbier (DJF Rapport, Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Flakkebjerg)

Hansen, M.D.D. 2008: Skarnbasser og andre møgdyr (Natur og Museum nr. 2/2008)

Hansen, M.D.D., & Eskildsen, A.: 2014: Dagsommerfugle (Natur og Museum nr. 1/2014)

Hansen, P.K. 2014: De vilde bier i Nationalpark Thy. Om konkurrence mellem honningbier (Apis mellifera) og humlebier i Hanstholm Vildtreservat og ændringer i artssammensætningen gennem 60 år (Specialerapport, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Kbh. Universitet)

Heilmann-Clausen, J., Nygaard, B., Ejrnæs, R., Damgaard, C., Nielsen, K.E. & Bruun, H.H 2014: »Hvad skal der til for at sikre gunstig bevaringsstatus i Danmarks habitatskove?« (Skoven 2014/3, s. 146-150)

Heilmann-Clausen, Bruun, H.H., J., Ejrnæs, R., Petersen, A.H. & Rahbek, C. 2015a: »Fremgang for dødt ved i danske skove – faktum eller ønsketænkning?« (Skoven 2015/3, s. 126-130)

Heilmann-Clausen, J., Larsen, J.C., Pedersen, L., Vistisen, K., Iversen, L.L., Kielgast, J., Bruun, H.H., Hermansen, B., Pedersen, O., Sand-Jensen, K. & Tøttrup, A.P.: 2015b: Program for basisregistrering og naturovervågning i Nationalpark Thy (Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Statens Naturhistoriske Museum)

Henning, K. m.fl. 2012: »Alternative Land Use Options for Large Scale Heathland Ecosystems« (Program & Abstract Book, Open Landscapes, 29.9-3.10, 117-118)

Holten-Andersen, J., Christensen, H.S., Pedersen, T.N. & Manninen, S. 2000: Dansk Naturpolitik – viden og vurderinger (Temarapport nr. 1 2000, Naturrådet)

Hovens, H. & Rijkers, T. 2013: »On the origins of the Exmoor pony: did the wild horse survive in Britain?« (Lutra 2013 56 (2): 129-136; Ecological Research Centre Faunaconsult)

Håkansson, Bo 2016: Notat som input til HB’s drøftelse af DN’s holdning til hegning (Danmarks Naturfredningsforening)

ICMO, 2006: Reconciling Nature and human interests. Report of the International Committee on the Management of large herbivores in the Oostvaardersplassen (Wageningen UR – WING rapport 018, The Hague/ Wageningen, the Netherlands)

ICMO2, 2010: Natural processes, animal welfare, moral aspects and management of the Oostvaardersplassen. Report of the second International Commission on Management of the Oostvaardersplassen, ICMO2 (Wageningen UR – WING rapport 039, The Hague/ Wageningen, the Netherlands)

Iversen, L.L., Thomsen. P.F. & Damm, N. 2012: Genudsætning af eghjort (Lucanus cervus) i Danmark. Beskrivelse af muligheder for udsætning af eghjort i Gribskov, Bidstrup Skov, Jægersborg Dyrehave, Livø, Skindbjerglund og Æbelø (Amphi Consult)

Jacobsen, R.M. 2012: Evaluering af fredningsinstrumentet. Dets udvikling over tid og effektivitet som naturbeskyttelsesredskab (Kandidatspeciale, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet)

Jensen, J.V. 1931: Paa danske Veje (Gyldendalske Boghandel)

Jensen, P.N., Boutrup, S., Fredshavn, J.R., Svendsen, L.M., Blicher-Mathiesen, G., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., Hansen, J.W., Nygaard, B., Søgaard, B., Holm, T.E., Ellermann, T., Thorling, L. & Holm, A.G. 2015. Vandmiljø og Natur 2014 (NOVANA. Tilstand og udvikling – faglig sammenfatning. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi)

Jensen, T.S. m.fl. 2015: »Genindvandring af ulven (Canis lupus) I Danmark« (Flora og Fauna vol. 121 (1+2), s. 48-54)

Jessen, B., & Buchwald, E. 1997: Særlig beskyttet naturskov – lokaliteter i statsskovene, bd. 2: Jylland (Skov- og Naturstyrelsen)

Joensen, A.H. 1967: Urfuglen (Lyrutus tetrix) i Danmark (Danske vildtundersøgelser, hefte 14, Vildbiologisk Station)

Johannsen, V.K., Dippel, T.M. , Møller, P.F. , Heilmann-Clausen, J., Ejrnæs, R., Larsen, J.B., Raulund-Rasmussen, K., Rojas, S.K., Jørgensen, B.B., Riis- Nielsen, T., Bruun, H.H.K., Thomsen, P.F., Eskildsen, A., Fredshavn, J., Kjær, E.D., Nord-Larsen, T., Caspersen, O.H., Hansen, G.K. 2013: Evaluering af indsatsen for biodiversiteten i de danske skove 1992 -2012 (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning)

Johnsen, I., Riis-Nielsen, T., Christensen, S.N. & Petersen, M.R. 2005: EULIFE project »Restoration of Dune Habitats along the Danish West Coast: LIFE02NAT/DK/8584. Report concerning the intensive monitoring of dune heaths 2002 to 2005 (Action F2)« (Miljøministeriet)

Jørgensen, A.S. 2014: »Konkurrerer bierne om føden?« (Tidsskrift for Biavl nr. 9/2014, s. 256-260)

Jørgensen, T. (red.) 2001: Brabrand Sø (Århus Amt, Natur og Miljø)

Kelager, A. 2015: Biotic interaction in space and time: the social parasitic Maculinea alcon and its hosts as model system (PhD thesis, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Kbh. Universitet)

Kelager, A., Bruun, H.H., Nash, D.R., Tøttrup, A.P. 2017: Status og forvaltning af Ensianblåfugl i Nationalpark Thy (Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet)

Kerley, G. m.fl. 2012: »Conservation implications of the refugee species concept and the European bison: king of the forest or refugee in a marginal habitat?« (Ecography, 35(6), s. 519–529)

Keseler, M.H. & Asbirk, S. 2000: Handlingsplan for bevaring af den truede art hasselmusen, Muscardinus avellanarius (Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen)

Kjær, L.J., Madsen, A.B., Elmeros, M. 2013: Krondyr og barriereeffekter fra veje – Best practice på statens veje i Danmark (Notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi)

Kofoed, J. 2013: Forprojekt om Naturpark Tolne (udarbejdet af Initativrådet nedsat af Friluftsrådet)

Kristensen, S.B.P., Brandt, J., Ovesen, C.H., & Pears, D.Q. 2017: »Fredninger og landskabet – balancen mellem dynamik og stabilitet« (Vand & Jord nr. 1/2017, s. 19-23)
Larsen, R.E. 2014: Den danske naturs genkomst (Forlaget Dana)

Larsen, S.S., & Detlefsen, J. 2011-2013: De danske nationalparker – naturbevarelse eller politisk prestige? (website: natpark.dk)

Lasse, S. & Lind, P.B. 2015: Statusundersøgelse i ryddede klitplantager – en undersøgelse af vegetationssammensætning og miljøparametre (Specialerapport i biologi, Aalborg Universitet)

Leegaard, T. m.fl. 2008: Naturen i Nationalpark Thy (Biologisk Forening for Nordvestjylland)

Leitão, R.P., Zuanon, J., Villéger, S., Williams, S.E., Baraloto, C., Fortunel, C., Mendonça, F.P. & Mouillot, D. 2016: »Rare species contribute disproportionately to the functional structure of species assemblages« (Proceedings of the Royal Society of London B, 283(1828))

Letho, C. 2015: »Habitat selection of the European bison« (Independent project/Degree project / SLU, Department of Ecology 2015:4)

Levin, G. & Normander, B. 2008: Arealanvendelse i Danmark siden slutningen af 1800-tallet (Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet; Faglig rapport fra DMU nr. 682)

Liboriussen, L., Søndergaard, M. & Jeppesen, E. (red.) 2007a: Sørestaurering i Danmark. Del II: Eksempelsamling (Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU nr. 636)

Liboriussen, L., Søndergaard, M. & Jeppesen, E. (red.) 2007b: Sørestaurering i Danmark. Del I: Tværgående analyser (Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU nr. 636)

Lindström, S.A.M., Herbertsson, L., Rundlöf, M.., Bommarco, R. & Smith, H.G. 2016: »Experimental evidence that honeybees depress wild insect densities in a flowering crop« (Proc. R. Soc. B 283: 20161641. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2016.1641)

Linnartz, L., & Meissner, R. 2014: Rewilding Horses in Europe. Background and guidelines – a living document (Report by Rewilding Europe, Nijmegen, The Netherlands)

Lorimer, J. & Dreissen, C. 2014: »Experiments with the wild at the Oostvaardersplassen« (ECOS 35 (3/4) 2014: s. 44-52)

Liversage, D. 1993: »Sandflugtens og klittens forhistorie« (Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred, 1993, s. 21-32)

Luft, L., Kühlung, M., Fürsten, J., Schonecht, T. & Frey, T. (red.) 2011: Bericht zum Workshop ‘Monitoring in der Döberitzer Heide’ (Fachbeiträge des LUGV, Heft Nr. 123; Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz)

Madsen, A.B., Christensen, P.K., Møller, J.D. & Haugaard, L. 2013a: Undersøgelse af faunaens brug af fauna/menneske passager på Give-Billund motortrafikvejen og Kolding-Esbjerg motorvejen. En biologisk vurdering af brugen og anbefalinger til forbedringer (Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

Madsen, A.B., Andersen, L.W., & Sunde, P. 2013b: Ulve i Danmark – hvad kan vi forvente? (Notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet)

Matthiesen, E.K. 2015: Samlede digte, 1982-2004 (Asger Schnacks Forlag)

Mduma, S.A.R., Sinclair, A.R.E., & Hilborn, R. 1998: »Food regulates the Serengeti wildebeest: a 40-year record« (Journal of Animal Ecology 1999, 68, s. 1101-1122)

Meyer, P., & Schmidt, M. 20 10: »Accumulation of dead wood in abandoned beech« (Fagus sylvatica L.) forests in northwestern Germany« (Forest Ecology and Management, vol. 261, issue 3, 2010, s. 342-352)

Mora, C. m.fl. 2011: »How Many Species Are There on Earth and in the Ocean?« (PLoS Biol 9(8): e1001127. doi:10.1371/journal.pbio.1001127)

Møller, P.F., & Bradwhaw, R. 2001: »Draved skov – et dansk forskningsprojekt gennem mere end 50 år« (Nyt fra GEUS nr. 4/2001, s. 2-15)

Møller, P.F. & Sand-Jensen, K. (red.) 2010: Naturen i Danmark bd. 4: Skovene (Gyldendal)

Natur- og Landbrugskommissionen 2013: Natur og landbrug – en ny start (Natur- og Landbrugskommissionens Sekretariat)

Naturstyrelsen 2015 (uden forfatterangivelse): Handligsplan for fredning 2013 (Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening)

Naundrup, P.J., & Svenning, J.-C. 2015: »A Geographic Assessment of the Global Scope for Rewilding with Wild-Living Horses (Equus ferus)« (PLoS ONE 10(7): e0132359. doi:10.1371/journal.pone.0132359)

Nielsen, A.B., 2009: Urskovslandskabets åbenhed og sammensætning og græsningens betydning i Atlantisk tid belyst ved palæobotaniske metoder (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2009/23)

Nielsen A.B., & Buchwald, E., 2010: »Urskovslandskabets åbenhed og græsningens betydning« (Skoven nr. 2/2010, s. 88-93)

Nitschke, M., Berthelsen, J.P., Wind, P., Therkildsen, O.R. & Damm, R. 2015: Overvågning af bæver Castor fiber i Nordsjælland 2009-2014 (Teknisk Rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

Nogués-Bravo, D., m.fl. 2016: »Rewilding is the new Pandora’s box in conservation« (Current Biology, Vol. 26 , Issue 3 , R87 – R91)

Nord-Larsen, T., Johannsen, V. K., Riis-Nielsen, T., Thomsen, I. M., Suadicani, K., Vesterdal, L., … Jørgensen, B. B. 2016: Skove og plantager 2015: Forest statistics 2015 (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet)

Nothlev, J.G. 2008: Reetablering af naturlig hydrologi i internationale naturbeskyttelsesområder – krav, problemer og løsninger. Case study: Gribskov (kandidatspeciale, Sektion for Økologi og Evolution, Biologisk Institut)

Nygaard, B., Wind, P. & Ejrnæs, R. 2011: Restoration of dune habitats in Østerild Klitplantage – baseline monitoring 2011 (DCE – Danish Centre for Environment and Energy)

Nygaard, B., Nielsen, K.E., Damgaard, C., Bladt, J. & Ejrnæs, R. 2014: Fagligt grundlag for vurdering af bevaringsstatus for terrestriske naturtyper (Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi)

Odgaard, J. 2007: Biodiversitet 2010 – hvordan når vi målene? Høring for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg (Teknologirådets rapporter 2007/3)

Olesen, C.R. 2004: Analyse af nuværende og potentielle store planteædere i Lille Vildmose (konsulentrapport for Pilotprojekt Lille Vildmose, Danmarks Miljøundersøgelser)

Olsen, Søren 2015: Kampen om Danmarks natur. Fra fredskovsforordningen til genskabelsen af Filsø (Gads Forlag)

Ovesen, C.H. (red.) & Søgård, S. 1993: Naturplejebogen – en håndbog i pleje af naturområder og kulturlandskab (2. udg., Skov- og Naturstyrelsen)

Persson, K. 2007: »Sandmarker och konsten att lära om« (Nordisk Bygd nr. 18, s. 50-53; Nordiska Kulturlandskapsförbundet)

Petersen, A.H., Larsen, F.W., Rahbek, C., Strange, N. & Lund, M.P. 2005: Naturværdier i Danske Nationalparker. En kvantitativ analyse af den biologiske mangfoldighed i potentielle danske nationalparker (Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet)

Petersen, A.H., Strange, N., Anthon, S., Bjørner, T.B. & Rahbek, C. 2012: Bevarelse af biodiversiteten i Danmark. En analyse af indsats og omkostninger (De Økonomiske Råd, Arbejdspapir 2012:2)

Petersen, A.H., T.H. Lundhede, H.H. Bruun, J. Heilmann-Clausen, B.J. Thorsen, N. Strange og C. Rahbek 2016: Bevarelse af biodiversiteten i de danske skove. En analyse af den nødvendige indsats, og hvad den betyder for skovens andre samfundsgoder (Center for Makroøkologi, Københavns Universitet)

Petersen, Z.E. 2017: Lycaena hippothoe. Investigation of Parameters Important to an Endangered Danish Butterfly in North Eastland, to Prevent Regional Extinction (MSc Thesis, Biologisk Institut, Københavns Universitet, marts 2017)

Pucek, Z., m.fl. 2004. European bison: status survey and conservation action plan (Pucek, Z., Ed) 1st. ed Gland, Switzerland; Cambridge: IUCN/SSC Bison Specialist Group

Pye, K., m.fl. 2014: »Coastal dune stabilization in Wales and requirements for rejuvenation« (Journal of Coastal Conservation, 2014, 18:27–54)

Rahbek, C. 2007: »Overblik over de væsentligste problemstillinger« (Høring om biodiversitetsmålene for 2010, s. 26-35; Teknologirådet)

Rahbek, C. 2010: »Den danske natur og biodiversitet« (I: Geldmann, J. (red.) m.fl.: Naturens tilstand i Danmark. Vidensbaseret debatdag, den 13. april 2010, s. 7-17; Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab)

Rahbek, C., Agger, P., Bruun, H.H., Ejrnæs, R., Sand-Jensen, K., Strange, N. & Svenning, J.-C. 2012: »Danmarks biodiversitets fremtid – de væsentligste udfordringer og højest prioriterede virkemidler« (I: H. Meltofte (red.): Danmarks Natur frem mod 2020 – om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed, s. 101-112; Det Grønne Kontaktudvalg)

Ravn, H.P. & Nielsen, P.S. 2007: »Græsning som naturpleje og insektdiversitet« (Bladloppen nr. 26, november 2007, s. 34-44; Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg)

Rigsrevisionen 2013: Beretning til Statsrevisorerne om etableringen af nationalparker i Danmark (december 2013)

Rigsrevisionen 2016: Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark (Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark, januar 2013)

Riis, N., Møller, P.F. & Aaby, B. 2009: Naturforbedring af Tofte Skov i Lille Vildmose – grøn driftsplan med skitseprojekt (Bilagsrapporter, COWI; december 2009)

Rostrup, E. 1906: »Gammelmose. Beskrivelse af en Staten tilhørende Tørvemose i Vangede« (Botanisk Tidsskrift 27, 3. Hefte, s. 320-358; Den Botaniske Forening i København)

Rune, F. 1997: Decline of mires in four Danish state forests during the 19th and 20th century (Forskningscenteret for Skov & Landskab, Forskningsserien nr. 21)

Rune, F. (red.) 2001: Biodiverstitet i dyrket skov (Skovbrugsserien nr. 27, Forskningscenteret for Skov & Landskab)

Rune, F. 2009: Gribskov (Forlaget Esrum Sø)

Rune, F. 2014: Tisvilde Hegn (Forlaget Esrum Sø)

Sand, C.U. 1977: Tversted Klitplantage (Langkjærs Bogtrykkeri)

Sand-Jensen, K. 2013 (red.): Naturen i Danmark bd. 5: De ferske vande (Gyldendal)

Scherfig, H. 1958: Dammen (illuystreret af Elisabeth Karlinsky, Gyldendal)

Schmitz P., Caspers S., Warren P., Witte K. 2015: »First Steps into the Wild – Exploration Behavior of European Bison after the First Reintroduction in Western Europe« (PLoS ONE 10(11): e0143046. doi:10.1371/journal.pone.0143046)

Schneekloth, M. 2001: Hollandsk naturforvaltning – perspektiver og muligheder for Danmark (Nepenthes)

Sandom, C., m-fl. 2014: »Global late Quaternary megafauna extinctions linked to humans, not climate change.« (Proc. R. Soc. B 281: 20133254)

Simberloff, D., & Farr, J.A. 1992: »Movement Corridors: Conservation Bargains or Poor Investments?« (Conservation Biology, Vol. 6, No. 4, 493-504)

Skipper, L. 2017: Allearter.dk – status 2016. Oversigt over dansk biodiversitet (DanBIF – Danish Biodiversity Information Facility)

Skorski, P. M., Morsing, J., Buttenschøn, R. M., Raulund-Rasmussen, K. 2014: Naturindhold i Naturstyrelsens skove på enheden Vestsjælland (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet)

Staatsbosbeheer & Vera, F. 2008: Ontwikkelingsvisie Oostvaardersplassen. Voorbij de horizon van het vertrouwde (Staatsbosbeheer, april 2008)

Stoltze, M. 2005: »Status over Danmarks dagsommerfugle« (Notat fra Danmarks Naturfredningsforening)

Strandberg, B., Axelsen, J. A., Kryger, P. & Enkegaard, A. 2011: Bestøvning og biodiversitet
(Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU nr. 831)

Sunde, P., & Olesen, C.R. 2007: Elg i Danmark? Vurdering af mulighederne for og konsekvenserne af etablering af en dansk elg-bestand (Faglig rapport fra DMU nr. 617)

Svenning, J.-C., Fløjgaard, C., Sandom, C. & Ejrnæs, R. 2012: »Plads til vild natur i Danmark i 2020? Om behovet for store sammenhængende naturområder« I: H. Meltofte (red.): Danmarks Natur frem mod 2020 – om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed, s. 77-80 (Det Grønne Kontaktudvalg)

Svenning, J.-C., Fløjgaard, C., Ejrnæs, R., & Pedersen, P.B.M. 2014: Rewilding (Natur og Museum nr. 4/2014, Naturhistorisk Museum)

Svenning, J.-C., Pedersen, P.B.M., Donlanb, J.C., Ejrnæs, R., Faurby, S., Galettie, M., Hansen, D.M., Sandela, B., Sandom, C.J., Terborgh, J.V., & Vera, F.W.M. 2016: »Science for a wilder Anthropocene: Synthesis and future directions for trophic rewilding research« (PNAS vol. 113 no. 4, s. 898–906)

Søgaard, B., Martin, O., Jørum, P. & Thomsen, P.F. 2012: Overvågning af eremit Osmoderma eremita (Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning, Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi)

Søgaard, B., Wind, P., Elmeros, M., Bladt, J., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., Jørgensen, A.G., Sveegaard, S. & Teilmann, J. 2013: Overvågning af arter 2004- 2011 (NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi)

Søgaard, B., Wind, P., Bladt, J.S., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S.,
Galatius, A. & Teilmann, J. 2015a: Arter 2012-2013 (NOVANA, Aarhus Universitet, DCE –
Nationalt Center for Miljø og Energi)

Søgaard, B., Wind, P., Bladt, J.S., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Galatius, A. &
Teilmann, J. 2015b: Arter 2014 (NOVANA, Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for
Miljø og Energi)

Søndergaard, M., Lauridsen, T.L., Jensen, H., Egemose, S. & Reitzel, K. 2015: Vejledning for gennemførelse af sørestaurering (Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi)

Sørensen, P. & Thomsen, K. 1992: Danmarks naturskove. Rapport fra symposium på Aarhus Universitet d. 28. marts 1992, 2. udg. (Regnskovsgruppen Nepenthes)

Thomsen, K. 1996: Alle tiders urskov. Danmarks vilde skove i fortid og fremtid (Nepenthes Forlag)

Thomsen, K. 2000: Dansk skovnatur. Vildsomme skovlandskaber i fremtidens Danmark – perspektiver og muligheder (Nepenthes og WWF Verdensnaturfonden)

Tind, E.T, & Christensen, H.S. 2001: Nationalparker i Danmark – diskussion på baggrund af udenlandske eksempler (Naturrådet: Arbejdsrapport nr. 3)

Tind, E.T. & Agger, P. (2003): Friluftslivets effekter på naturen i Danmark (Roskilde Universitetscenter & Friluftsrådet)

Trolle, M. & Jensen, T.S. 2013: Fakta om ulv i Danmark (Naturhistorisk Museum)

Ujvàri M.L. & Elmeros M. 2011: Fauna- og menneskepassager – en vejledning (Vejregelrådet, Vejdirektoratet)

Vera, F.W.M., Bakker, E.S., & Olff, H. 2006: »Large herbivores: missing partners of western European light-demanding tree and shrub species?« In K. Danell m.fl. (eds.): Large Herbivore Ecology, Ecosystem Dynamics and Conservation (Cambridge, UK: Cambridge University Press, s. 203-231)

Vera, F.W.M. 2009: »Large-scale nature development – the Oostvaardersplassen« (British Wildlife, June 2009, s. 28-36)

Vestergaard, P. & Sand-Jensen, K. (red.) 2007: Naturen i Danmark bd. 3: Det åbne land (Gyldendal)

Vuure, T. van. 2002. »History, morphology and ecology of the Aurochs (Bos primigenius)« (Lutra 45-1, online pdf)

Vuure, T. van 2014: »On the origin of the Polish konik and its relation to Dutch nature management« (Lutra 2014 57 (2), s. 111-130)

Wesenberg-Lund, C. 1911/2004: Bondelandets Fauna (Forlaget Bæredygtighed)

Westerskov, Kaj 1943: Urfuglen – dens Udseende, Forplantning, Levevis og Jagten paa den samt Udbredelse i Danmark i Fortid og Nutid (Gyldendal)

Wiberg-Larsen, P., Baattrup-Pedersen, A., Kristensen, E., Hansen, R.R. & Kronvang B. 2013: »Skjernåens smådyr og planter – lykkedes restaureringen?« (Vand & Jord nr. 3/13, s. 95-98)

Wilhjelmudvalget 2001: En rig natur i et rigt samfund (Wilhjelmudvalget, Skov- og Naturstyrelsen)

Wind, P. & Ejrnæs, R. 2014: Danmarks truede arter. Den danske Rødliste (Miljøbiblioteket 1, Aarhus Universitetsforlag)

Wind, P. 2016: Monitoring the vegetation recovery in Østerild Plantage 2015. Part 2 (Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy)

Wind, P., Barfod, A. & Brunbjerg, A.K. 2017: »Danmarks kystklitter« (Natur og Museum nr. 1, marts 2017)

Winge, O. 1886/2004: Jægernes skadelige Dyr (Forlaget Bæredygtighed)

Worm, A.G. 2011: Hesten i naturplejen. Speciale i landskabsforvaltning (Skov & Landskab, Det biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet)

Aaris-Sørensen, K. 2016: Danmarks patedyr fra Istid til Nutid (Statens Naturhistoriske Museum, Kbh. Universitet)