Skovrider positivt vaklende over for Naturnationalpark Frøslev Skov & Mose

Uddrag af Flensborg Avis, 16. november 2016

Flensborg Avis præsenterede den 8. november 2016 undertegnedes forslag til Naturnationalpark Frøslev Skov & Mose over et dobbeltopslag med interview, kort, fotos, anslåede etableringsudgifter og andre væsentlige detaljer, og nu har journalist Ole Niels Ole Krogh fulgt op på reportagen i form af et grundigt interview med Inge Gillesberg, der er skovrider i Naturstyrelsen Sønderjylland. 

Dobbeltopslag i Flensborg Avis af journalist Niels Ole Krogh, der interviewer skovrider Inge Gillesberg om potentialet for vildere natur på naturligere præmisser: Naturnationalpark Frøslev Skov & Mose ...
Dobbeltopslag i Flensborg Avis af journalist Niels Ole Krogh, der interviewer Sønderjyllands skovrider Inge Gillesberg om potentialet for vildere natur på naturligere præmisser: Naturnationalpark Frøslev Skov & Mose …

Skovrideren udtaler, at forslaget er »forfriskende, fordi vi netop nu sidder og skal lægge rammerne for, hvordan området skal udvikle sig de kommende år« og tilføjer, at »der er da meget i det, Engelbreth Larsen lægger frem, som passer fint ind i det, vi vil« (Flensborg Avis, 12.11.2016).

Forslaget går ud på at skabe rammerne om vildere natur primært på statsejede naturarealer, herunder at opgive tømmerproduktionen i Frøslev Plantage for at afhjælpe den store naturforarmelse. Området bør have langt flere åbne områder med indladsklitter, hede og græsland, ligesom det ville se ud fra naturens hånd, hvis ikke det var blevet transformeret til monoton plantage. Og for at sikre naturens dynamik og variation skal der udsættes flere større planteædere efter en forudgående detailanalyse af biodiversitetsforskere: Forslag til Naturnationalpark Frøslev Skov & Mose.

Efter Inge Gillesbergs indledende positive reaktion på forslaget får hun dog trukket lidt i land og efterlader ikke så stort spillerum, som man måske kunne have troet, efter hendes umiddelbare imødekommenhed:

Engelbreth Larsen er frisk og vil have bison og elg tilbage, og der må jeg bare sige, at der er meget, der ikke kan lade sig gøre. Det niveau er vi ikke på nu, men vi er på talefod, når det gælder flere åbne arealer og at vi også skal have flere store græsædende pattedyr ind. – Så kan vi altid diskutere arterne, siger Inge Gillesberg. Hun tilføjer, at der er udsat elge i Lille Vildmose i Nordjylland og bisoner på Bornholm, så »der indsamles erfaringer med de store græssere«. (…)

 

Engelbreth Larsens ønske om at stoppe helt for genplantningen af skov i de steder af plantagen, hvor orkaner har frilagt områder og dermed skabt en større variation i landskabet, sender hun videre til politikerne.


– Men vi har en opgave med at gå fra plantagedrift til blandet vedvarende skov. Samtidig er der dog fortsat fra politikernes side forventning om indtægter fra produktion af tømmer – bortset fra det, der bliver urørt skov. Vi er ved at være færdige med tilplantningen af en blanding af træ-arter, som øger andelen af løvtræ. Stormene har taget især rødgran. Nu kommer der især mere eg og bøg og for eksempel douglasgran, der kan blive gamle, smide frø og genplante sig selv.

 

– Frøslev Plantage vil fremover også være trædækket, for området er omfattet af fredskovspligt, hvilket dog stadig indebærer, at op til 10 procent kan være åbne arealer. Kan vi yderligere binde arealerne i Frøslev-området sammen i fremtiden, ser vi positivt på det, pointerer Inge Gillesberg.

1) Det er naturligvis korrekt, at fredskovspligten betyder, at kun 10 procent kan være åbne arealer, og at kun 10 procent kan være såkaldt græsningsskov med større græssende planteædere året rundt, hvilket desværre er et af flere eksempler på, at skovloven ikke er en biodiversitetslov med skovnaturen som omdrejningspunkt, men derimod ene og alene en tømmerproduktionslov. Derfor bør loven også ændres i retning af biodiversitetshensyn.

Men indtil det sker, kan der dog dispenseres fra loven. Og i dette tilfælde, hvor Naturstyrelsen ejer Frøslev Plantage, ville det blot betyde, at Naturstyrelsen skulle give dispensation fra skovloven – til Naturstyrelsen. Det er vel ikke for meget forlangt i naturens tjeneste?

Der er altså en vej ud ad indvendingen om de »10 procent«, og Naturstyrelsen har selv nøglen.

2) Gillesbergs anden indvending, at der fra politikernes side er »forventning om indtægter fra produktion af tømmer«, illustrerer rigtig nok, at dette er et politisk spørgsmål. Her er det så væsentligt at gøre politikerne opmærksom på, at disse indtægter stammer fra skovdriftens naturforarmelse, og at vi i øvrigt taler om meget få indtægter – sølle 462 kr. i gennemsnit pr. hektar statsskov og samlet set ca. 50 mio. kr. om året (jf. Naturstyrelsens egne beregninger, fremlagt i Altinget i 2014). 

Dermed svarer statens tømmerproduktion kun til ca. 0,0045 procent af de årlige offentlige udgifter, der f.eks. beløb sig til 1.103 milliarder kroner på finansloven for 2016. Vi skal altså blot finde besparelser på mindre end 0,0045 procent, hvis Naturstyrelsen skulle gennemføre et totalophør som tømmerproducent.

Og hvis det desværre skulle vise sig komplet umuligt at tilføre naturen så få ekstra midler om året, mon så ikke de beskedne 50 mio. kr. trods alt kunne findes ved en omprioritering inden for Naturstyrelsens eget årsbudget på 1.545 mia. kr. (jf. Naturstyrelsens Årsrapport 2015)? 

Rune Engelbreth Larsen, den 16. november 2016
Apropos: Naturnationalpark Frøslev Skov & Mose

Naturfilmfestival med naturnationalparker på plakaten

Af Rune Engelbreth Larsen, 11. november 2016

Rold Skov Naturfilmfestival 2016Rold Skov Naturfilmfestival løber i 2016 af stablen lørdag den 19. november kl. 10-18 i Kinorevuen i Skørping med temaet: »Vildere natur og skov i Danmark«. Det er den fjerde naturfilmfestival i et samarbejde med mellem Rold Skov Natur- og Kulturcenter og Dansk Naturfilmforening, og blandt fantastiske filmskabere som Arne Nævra, Boris Ersson, Bo Skelmose, Adam Schmedes og Remek Meel er der Power Point-foredrag af undertegnede om bogprojektet Vildere vidder i dansk natur, som handler om at skabe plads til større sammenhængende naturreservater på naturens præmisser: Naturnationalparker.

Nordjyske Stifststidende – Søren Skov interviewer Rune Engelbreth Laren om naturnationalparker og naturfilmfestival
Nordjyske Stifststidende – Søren Skov interviewer Rune Engelbreth Laren om naturnationalparker og naturfilmfestival

Der er et halvt hundrede potentielle områder i Danmark, hvor vi på naturarealer, der i langt oververvejende grad  er statsejede i forvejen, og heraf er omtrent de 35 særligt velegnede til at oprette naturreservater på minimum 1.000 hektar – heraf adskillige over 2.000, 3.000 og 5.000 hektar, ja, et par stykker over 15.000 hektar. 

I den forbindelse har Søren Skov interviewet undertegnede i Nordjyske Stifstidende om ideen bag.

Når de nye danske nationalparker har svært ved at leve at fungere til naturens bedste, er det fordi, nationalparkerne omfatter store privatejede områder. Hvis man skal ændre på arealanvendelsen i de private områder for at fremme naturen, fører det til konflikter med lodsejerne. Derfor har jeg i bogprojektet koncentreret mig om de offentligt ejede naturområder, som vi som samfund alle sammen ejer i fællesskab, siger Rune Engelbreth Larsen. De offentligt ejede naturområder kan derfor indrettes til naturens bedste i morgen, hvis blot vi som samfund er enige om det, påpeger han.

 

 

 Staten ejer i alt omkring 200.000 hektar svarende til 2.000 kvadratkilometer skove, heder og andre naturområder. Det giver os en lang række muligheder for at tilgodese naturen og dermed den biologiske mangfoldighed, som vi slet ikke har udnyttet i tilstrækkelig grad, understreger Rune Engelbreth Larsen.

 

(…)

 

Gennem årtusinders års evolution er dyre- og plantearter i Centraleuropa/Sydskandinavien og dermed også i Danmark tilpasset til økologiske systemer, der forudsætter eksistensen af store vilde planteædere. Uden dem fungerer den naturlige dynamik ikke. – Derfor bør vi etablere flere hegn rundt om vores store naturområder, så vi inden for hegnet kan udsætte store planteædere, fortsætter Rune Engelbreth Larsen.

Hele interviewet og en fyldig introduktion til naturfilmfestivalen skal man til den trykte avis for at læse, men om projektet kan læses på Danarige.dk: Naturnationalparker – vildere vidder i dansk natur. Og Power Point-foredraget vil naturligvis også komme ind på lokalområdets potentiale: Naturnationalpark Rold Skov & Rebild Bakker.

Naturfilmfestivalens program kan findes her: Rold Skov Naturfilmfestival 2016.

Rune Engelbreth Larsen, den 11. november 2016

Forslag: Elgen og bisonen tilbage til Frøslev

Uddrag af Flensborg Avis, 8. november 2016

»Engelbreth Larsen er for tiden på vej rundt i Danmark med kamera og notesblok for at beskrive 35 steder, som ejes af alle danskere, og som derfor – såfremt der er politisk vilje – vil kunne genetableres som steder, hvor naturen kan komme sig oven på nogle årtier med stress, underskud og hundredvis af arters uddøen eller decimering …«

Sådan indledes et usædvanlig flot dobbeltopslag af layouteren Eyla Boysen i Flensborg Avis, der præsenterer forslaget til Naturnationalpark Frøslev Skov & Mose med billeder, grafik og et længere interview med undertegnede af Niels Ole Krogh. Vildere natur på naturligere præmisser med offentligt ejede områder i centrum begynder med andre ord at få opmærksomhed og skabe konstruktiv lokal debat flere steder i landet – nu også lige syd for grænsen – det kan jeg jo kun hilse velkomment.

Dobbeltopslag i Flensborg Avis af journalist Niels Ole Krogh og layouter Eyla Boysen
Dobbeltopslag i Flensborg Avis af journalist Niels Ole Krogh og layouter Eyla Boysen

Forslaget går som antydet ud på at skabe rammerne om vildere natur på naturligere præmisser med udgangspunkt i de arealer, der i forvejen er statsejede, hvorved eventuelle opkøb af privatejede arealer reduceres til et minimum.

Hvis vi i langt højere grad tillader naturlige processer frem for tømmerproduktion og drift, kan vi ved hjælp af flere større planteædere genetablere udgangsbetingelserne for, at den hastige naturforarmelse vendes til gavn for biodiversiteten. Samtidig får vi et stort og vildere sønderjysk naturrservat – muligvis endog på tværs af den dansk-tyske grænse.

Flensborg Avis giver bolden op til debat med en grundig præsentation – et lille udpluk:

Eyla Boysens grafiske opstilling af de anslåede etableringsudgifter
Eyla Boysens grafiske opstilling af de anslåede etableringsudgifter

I hans forslag ligger, at produktionen af tømmer helt stopper. af tømmer helt stopper. – Det er langt fra en selvfølge, at staten skal være træproducent. Arealerne kan bruges bedre, siger Engelbreth Larsen og fortsætter: – Naturen skal være mere selvforvaltende i kraft af flere planteædere. Der skal ikke kun som i dag være rå- og dådyr og kronvildt, men for eksempel også en eller flere andre arter såsom skovkvæg, vildhest, bison, elg eller vildsvin. Det vil give en græsningsadfærd, der af sig selv skaber og opretholder en stor variation af levesteder, som er gavnlig for mange mindre dyre- og plantearter, og som fremmer biodiversiteten, siger Engelbreth Larsen og tilføjer:

 

– Det gør det nødvendigt med et ydre hegn, som så gør mange af de nuværende indre hegn overflødige. Vi undgår lodsejerkonflikter, fordi planteæderne holdes dér, hvor de gør gavn for naturen, i stedet for at spolere markerne. Vi tvinger ikke private lodsejere til noget, men tager udgangspunkt i statsejet natur, fastslår naturvennen. I sit detaljerede forslag slutter han med at fremhæve, at der som i dag skal være fuld adgang for publikum. – Det vil ikke kun være en stor berigelse af naturen i grænselandet, men også en væsentlig turistattraktion for danskere og tyskere, pointerer Rune Engelbreth Larsen.

 

Naturnationalpark Frøslev Skov & Mose er beskrevet i større detalje på Danarige.dk, men er kondenseret med stor akkuratesse i Flensborg Avis, fra baggrundsideen over udfordringer og etableringsudgifter. 

Flensborg Avis, der ikke deler alle artikler online, har tilmed været så venlige at tillade, at Nisle Ole Kroghs artikel deles i fuld læsbar stand – den kan enten læses ved at dobbeltklikke på billedet ovenfor, hvorved den åbner i større format i en ny fane i din browser, eller den kan downloades her som pdf-fil: Flensborg-Avis: Elgen og bisonen tilbage til Frøslev (© Flensborg Avis).

Rune Engelbreth Larsen, den 8. november 2016

APROPOS

Naturnationalpark Frøslev Skov & Mose
Skovrider positivt vaklende over for Naturnationalpark Frøslev Skov & Mose