Bornholm – Bastemose og Svinemose

Af Rune Engelbreth Larsen

Sommergræsning ved Bastemose, Bornholm (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Sommergræsning ved Bastemose, juni (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Bastemose ligger på Bornholm i den nordøstlige del af de statsejede arealer i Almindingen, lige syd for vejen mellem Rønne og Østermarie. 

En del af af mosen domineres af tagrør, men der er også åben vandflade, og efter en tidligere oprensning i 1973 har den nordøstlige del en vanddybde på omtrent en meter. I 1980’erne er der blevet fældet rødgran for at skabe lysåbne partier omkring mosen, der siden er blevet græsset af kreaturer og heste. 

Bastemose er en af de mest artsrige lokaliteter på Bornholm, hvor de fugleinteresserede kan være heldige at opleve traner og rørdrum. I 2013 blev her sågar set et par aftenfalke. Det er også lokalitet for mose-vintergrøn, tvebo baldrian, eng-troldurt, fire forskellige gøgeurter og yderligere en orkidé: ægbladet fliglæbe. 

Man kan også finde kær-svovlrod, der ikke hører til de sjældneste arter, men til gengæld er foderplante for den smukke sommerfugl, svalehale, der tidligere havde en bestand her. Sommerfuglen uddøde imidlertid i Danmark i 1970’erne, men den findes stadig i Skåne og blæser indimellem til Danmark om sommeren. Alene på Bornholm er den f.eks. blevet observeret i Åkirkeby i 2003, ved Hammershus i 2011 og i Rø Plantage i 2013. Men der skal desværre nok mere end et ualmindelig heldigt lykketræf til, før en håndfuld svalehaler rammer Bastemose og genetablerer en dansk bestand …

Her er også observeret nogle af vore sjældne perlemorsommerfugle, men selv fandt jeg dog kun en af de almindeligste: brunlig perlemorsommerfugl – men smuk er den på en fin trævlekrone.

Bastemose (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Bastemose, juni (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Brunlig perlemorsommerfugl på trevlekrone (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Brunlig perlemorsommerfugl på trævlekrone, juni (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Maj gøgeurt tæt på (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Maj gøgeurt tæt på, juni (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Bukkeblad (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Bukkeblad, juni (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Svinemose, efterår (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Efterår giver naturligvis Bastemose helt andre, flammende farver. Fotograferet i oktober (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Svinemose ligger halvanden kilometer syd for Bastemose, ligeledes i den statsejede del af Bornholms store skov, Almindingen. Før skoven blev plantet her i midten af 1800-tallet, har området været brugt til græsning og tørveskær. Mosen har været truet af tilgroning af tagrør, hvorfor vandstanden er blevet hævet i 1990’erne og i dag fortsat er temmelig åben.

Svinemose (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Svinemose, juni (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Svinemose (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Svinemose, juni (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Også ved Svinemose kan man være heldig og opleve traner og rørdrum, men siden 2012 har området dog været mest kendt for en helt anden beboer: Europæisk bison. Svinemose er således en del af den 200 hektar store Bisonskov, der huser en lille flok bisoner og er blevet et publikumstilløbsstykke af de helt store. Det er dog fortsat let at opholde sig i området uden at blive overrendt, idet de fleste kører igennem Bisonskoven på Chr. X’s vej i håb om at se de store planteædere dér. 

De bornholmske bisoner har fået deres egen fotoserie her: Bornholms Bisonskov i Almindingen

Europæisk bison, Almindingen (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Europæisk bison, Bisonskoven i Almindingen, oktober (foto © Rune Engelbreth Larsen)

APROPOS BORNHOLM

Bornholmske klipper – Kamelhovederne, Hvidkleven og Helligdomsklipperne
> Bornholmske sprækkedale – Ekkodalen og Døndalen
> Bornholms bisonskov i Almindingen
Bornholmske vidder – Hammerknuden og Slotslyngen
> Naturnationalpark Almindingen – vildere skov i hjertet af Bornholm