Naturnationalpark Gribskov & Esrum Sø

Af Rune Engelbreth Larsen

[su_box title=”Et skridt på vejen mod vildere natur i Danmark”]Dansk natur er trængt, og mange arter truet, hvorfor der er brug for vildere og mere sammenhængende naturarealer i Danmark. Her følger et af 35 forslag til mere end 1.200 kvadratkilometer vildere natur på naturligere præmisser i naturområder, der i altovervejende grad er offentligt ejet …[/su_box]
Område med knap 200-årige ege nær Dronningens Bøge, hvor der formodentlig skal udsættes eghjort (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Smukt område med knap 200-årige ege nær Dronningens Bøge, hvor der formodentlig skal udsættes eghjort (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Hvis vi bestræbte os på en ambitiøs naturindsats ved at udsætte flere større planteædere og tillod naturens frie processer i en række store naturområder, hvor potentialet allerede findes, kunne vi etablere udgangbetingelserne for vild(ere), mere artsrig og selvforvaltende natur på over tusind kvadratkilometer. Pladsen har vi faktisk, det er politisk prioritering, der mangler.

Hvis vi både skal gavne biodiversiteten og så vidt muligt undgå traditionelle konflikter mellem landbrugsinteresser og naturhensyn, er det en oplagt mulighed at tage udgangspunkt i offentligt ejede naturarealer.

Dette og en række øvrige forslag ser nærmere på Biodiversitetskortet, Natura 2000-udpegning og ejerforholdene for at konkretisere, hvor og hvordan disse forudsætninger kan forenes – og muligvis inspirere og fremme den politiske vilje.

Det handler kort fortalt om større naturarealer med potentiale for mere naturforvildelse og mindre naturforvaltning. I det følgende ser vi nærmere på, hvordan vi f.eks. får 79 kvadratkilometer sammenhængende og vildere natur, bl.a. i Nordsjællands største skovområde: Naturnationalpark Gribskov & Esrum Sø …

Baggrund: En måde at begrænse naturforarmelsen og artstabet i Danmark er at etablere vildere natur på sammenhængende naturområder. Lidt slagordsagtigt kan det overordnet gribes an via de fem p’er fordelt på tre kriterier for udvælgelsen af potentielle områder og to virkemidler til at optimere udgangspunktet for vildere natur – nærmere bestemt: Kriterier for udvalget af større naturområder: 1) plads (til naturlige processer), 2) placering (på altovervejende offentlige arealer) og 3) prioritering (af truede arter og levesteder). Virkemidler til at fremme vildere natur i de udvalgte områder: 4) planteædere (der genudsættes) i naturområder, hvor der gennemføres 5) produktionsophør med biodiversitet som førsteprioritet.

Nærværende er et udkast til én af flere eksemplificeringer, der vil blive revideret og præciseret løbende. Artiklen er et bearbejdet uddrag af kapitel 10 i Del 2 af bogen Vildere vidder i dansk natur.

Naturnationalpark som betegnelse adskiller nærværende overvejelser fra de danske nationalparker og naturparker, der ikke prioriterer natur og biodiversitet i tilstrækkelig grad. Vi kan også kalde det for et naturreservat, og det kan både placeres inden og uden for dele af de eksisterende naturparker og nationalparker, men foreslås altså her etableret efter ovenstående kriterier.

Forslag til rammerne for Naturnationalpark Gribskov & Esrum Sø – 80 kvadratkilometer, der inkluderer en af Danmarks mest artsrige skove (dette og sidens øvrige kort indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, WMS-tjeneste)
Forslag til rammerne for Naturnationalpark Gribskov & Esrum Sø – 79 kvadratkilometer, der inkluderer en af Danmarks mest artsrige skove (dette og sidens øvrige kort indeholder data fra OpenStreetMap)
Naturnationalpark Gribskov & Esrum Sø
Naturnationalpark Gribskov & Esrum Sø

Bevar, beskyt og forvild Nordsjællands største skovnatur som en helhed

Det gamle træ, o, lad det stå:
Det gamle træ, o, lad det stå,
indtil det dør af ælde.
Så mange ting det husker på,
hvad kan det ikke melde.


H. C. Andersen: »Peters Vise« (Hyldemor, 1851)

Biodiversiteten er i alarmerende tilbagegang, og forskerne er enige om, at naturen forarmes over en bred kam. Ikke mindst skovene og de arter, der knytter sig til dem, er trængte. De danske skove rummer således over 60% af samtlige truede arter i Danmark, og over 40% af alle landets truede arter findes kun i skovene. Vil vi bevare artsrigdommen i dansk natur, er skov altså af særlig vigtighed.

En af de væsentligste trusler mod skovarterne er tømmerproduktionen. Skoven får ikke lov til at udvikle sig på naturens præmisser, når løvtræerne fældes i ung og halvgammel alder i stedet for at blive gamle, dø, falde og rådne op i en naturlig cyklus, som alt liv er afhængig af. Samtidig er en stor del af skovenes mange søer og moser gennem tiden blevet afvandet for at lette fældningen og øge de tilplantede plantagearealer, hvilket har bidraget yderligere til skovnaturens forarmelse.

Dér, hvor naturen skal i højsædet, skal skovdriften indstilles 100 procent – det kalder man urørt skov, selv om man naturligvis både må røre skoven, færdes i den og iværksætte tiltag, der kan fremme skovens artsrigdom. Ifølge en opgørelse fra 2012 er der siden 1992 kun udpeget 2.742 hektar urørt løvskov og 1.787 hektar urørt nåleskov (Johannsen 2012), og arealerne er mestendels spredt i mange små parceller, som sjældent tager hensyn til artsfordelingen, hvorfor det er alt for lidt, og for spredt og tilfældigt udpeget

Forskere fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet har beregnet, at minimum 75.000 hektar privatejet og statslig skov skal være såkaldt urørt skov, hvis vi skal bevare Danmarks mange truede skovarter. Men det kan ikke være vilkårlige 75.000 hektar – dette kort viser, i hvilke områder danske skove skal slippe for motorsavene, hvis dette minimumsmål skal holde (Petersen, A.H. m.fl.: 'Bevarelsen af biodiversiteten i de danske skove)
Forskere fra Københavns Universitet har beregnet, at minimum 75.000 hektar privatejet og statslig skov skal være såkaldt urørt skov, hvis vi skal bevare Danmarks mange truede skovarter. Men det kan ikke være vilkårlige 75.000 hektar – kortet viser, i hvilke områder skovene skal slippe for motorsavene, hvis minimumsmålet skal holde (Petersen, A.H. m.fl.: ‘Bevarelsen af biodiversiteten i de danske skove)

Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet har udarbejdet rapporten Bevarelse af biodiversiteten i de danske skove, der påpeger, at minimum 75.000 hektar af det danske skovareal skal fritages for tømmerproduktion, hvis skovens trængte arter skal bevares (fordelt mellem 53.000 hektar privatejet skov og 22.000 hektar statsskov) – det svarer til ca. 13 procent af Danmarks samlede skovareal (Petersen m.fl. 2016). Der vil altså fortsat være masser af skov til tømmerproduktion i Danmark.

Dette minimumsmål afhænger dog af, at de pågældende skovarealer udpeges efter en meget nøje plan over, hvordan arterne fordeler sig, hvorfor rapporten fremlægger et præcist netværk af skovområder, der kan opfylde minimumsudpegningen. Netværket er afbildet til højre som en række 10 x 10 kilometers-kvadrater, inden for hvilke mindst 80 procent af skovene skal fritages for tømmerproduktion og dermed udlægges til såkaldt urørt skov.

Det nytter altså ikke at udvælge tilfældige skov-frimærker hist og pist, om så de samlet set dækker 75.000 hektar eller mere. Der er med andre ord udpeget under en tiendedel af det nødvendige areal urørt skov i Danmark fra 1992 og indtil 2016, hvor regeringens Naturpakke lover 13.000 hektar urørt løv- og nåleskov over ti år. Et vigtigt skridt i den rigtige retning, om end langtfra tilstrækkeligt.

Zoomer vi ind på Nordsjælland kan man se, at to af de udpegede kvadrater overlapper Gribskov – det er altså én af de vigtige skove at udpege meget urørt skov, hvis biodiversitetstabet skal standses i skovene
Zoomer vi ind på Nordsjælland kan man se, at et af de udpegede kvadrater overlapper dele af Gribskov – det er altså ét af de vigtige området at få udpeget urørt skov, hvis biodiversitetstabet skal standses i skovene

Blandt de mest artsrige skovområder, som burde fritages fra skovdrift og få lov til at være urørt skov ifølge forskernes anbefalinger, er store dele af Gribskov.

Døde og døende træer kunne her udlægges til urørt skov og forblive en del af skovens cyklus, hvilket dog ikke betyder, at enhver form for yderligere indgriben dermed er udelukket. Løvskoven bliver først for alvor levested for masser af organismer, når der er mange løvtræer over 150-200 år, men eftersom de almindeligvis fældes før, vil der i generationer fremover stadig være en udtalt mangel på naturlige mængder af døde træer og døende træer, som er afgørende for mange truede arter.

I fem små forsøgsområder i Gribskov eksperimenterer forskere derfor med hårdhændede, men målrettede indgreb for kunstigt at fremskynde (effekterne af) træernes aldringsproces. Indgrebene består i at forcere det naturgavnlige forfald, som den intensive tømmerproduktion har forhindret i århundreder ved hjælp af en slags gennemtænkt ‘vandalisme’. Nogle træer ringbarkes, andre udsættes for ild, og atter bliver gennemboret for at efterligne de biodiversitetsgavnlige skavanker, som ældre træer får (når de får lov) – og som talrige truede arter er tilpasset.

Så længe naturen er trængt på grund af naturforarmende indgreb gennem årtier og århundreder, kan det være nødvendigt at foretage naturbevarende indgreb, der ‘retter op’ på regnskabet igen – men målet er, at skovnaturen fremadrettet bliver selvopretholdende i videst muligt omfang.

Lille Fønstrup Dam i Gribskov (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Lille Fønstrup Dam i Gribskov, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Hvorfor vildskov lige dér?

Gribskov er en af landets mest artsrige skove, hvilket betyder at her også er mange truede arter at beskytte, hvorfor netop denne skov er betydningsfuld. Af samme grund har Gribskov gentagne gange været i spil for at få vildere dansk skovnatur på naturligere præmisser. Eksempelvis har Verdensnaturfonden udgivet rapporten Dansk skovnatur, der opstiller en kvalitativ sammenligning af otte større danske skovkomplekser med henblik på at vurdere potentialet for »vildsomme skovlandskaber« til gavn for en skovnatur i balance (Thomsen 2000), og her fremhæves især Gribskov som oplagt.

Forskere, der også siden har peget på vigtigheden af at lade skovnaturen være urørt og i det hele taget gøre en ekstra indsats for biodiversiteten, har ligeledes inkluderet Gribskov blandt de meget vigtige danske naturarealer (Ejrnæs m.fl. 2014, Petersen m.fl. 2016).

Staten ejer så godt som hele skoven på det afgrænsede areal, hvorfor der (næsten) ikke er private skovejere eller andre private lodsejere at tage hensyn til eller købe ud – det er med andre ord alene et politisk spørgsmål, om hele eller dele af skovens formål skal reserveres til naturens gavn på naturligere præmisser. Eller ej.

Stort set. For forslaget inkluderer også Rankeskov og Strødam Plantage, der udgør Strødam Naturreservat øst for Strødam Engsø. Reservatet er ejet af Københavns Universitet og lukket for offentligheden, men kunne indgå som vigtig del af sammenhængen med forskningsmæssig interesse på samme præmisser som i dag.

Endelig er det oplagt, at Esrum Sø inddrages for at få et større område med sammenhæng og samspil mellem den store artsrige skov og den store artsrige sø, der også er studeret og beskrevet internationalt. Tilstræber vi at få naturværdierne i centrum, burde dette også indebære en forbedring af søens naturtilstand – f.eks. er fosforkoncentrationen øget mærkbart de senere årtier her, om end søen er meget mindre næringsbelastet end danske søer i almindelighed (Grønning & Lind 2004).

Gribskov og Esrum Sø udgør næsten et komplet Natura 2000-område, der bl.a. skal sikre gunstig bevaringsstatus for stor kærguldsmed, bæklampret, stor vandsalamander og mosarten grøn buxbaumia. På udpegningsgrundlaget er desuden ynglefuglene hvepsevåge, rød glente, fiskeørn, plettet rørvagtel, isfugl, rødtoppet fuglekonge, sortspætte og rødrygget tornskade.

Detailkort over den foreslåede afgrænsning.
Detailkort over den foreslåede afgrænsning. Fra venstre til højre: 1) Ejerforhold: Arealer markeret med gråt er ejet af staten (ca. 95%), mens den blå markering dækker Strødam Naturreservat, som er lukket for offentligheden og ejet af Københavns Universitet (ca. 2%). Resterende arealer er i privat eje . 2) De skraverede arealer er beskyttet under Naturbeskyttelseslovens §3. 3) Bioscore: Jo varmere farver desto flere truede arter og potentielle levesteder for truede arter. 4) Den foreslåede afgrænsning overlapper næsten hele Natura 2000-område nr. 133.

Men i det store skov- og søområde er der observeret mange flere spændende arter, bl.a. hvidvinget korsnæb, mosehornugle og korttået træløber, og i 2016 ynglede de sjældne rovfugle havørn, fiskeørn og rød glente alle for første gang med succes i Gribskov. Man kan også være heldig (eller dygtig) og finde sjældne svampe som flammesporesvamp, skinnende laksporesvamp, rosa pastelsporesvamp, ildhåret mørkhat, grøn farvetunge og dråbe kødsporesvamp – navne, hvis associationsrigdom får en række plantenavne til at blegne.

I november 2015 fandt forskere desuden den meget sjældne svamp entoloma pluteisimilis i Gribskov (og Suserup Skov) – men den afventer vist stadig at få et lige så fantastisk dansk navn som mange af sine svampefæller.

Gribskov er desuden hjem for alle fire danske hjortearter, krondyr, rådyr, sika og dådyr – f.eks. lever her landets største bestand af dådyr.

Dåhjort, Jægersborg Dyrehave (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Dåhjort – landets største bestand af dådyr findes i Gribskov (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Mere græsningsskov, flere vådområder

Afvanding af skovene, fældning af træerne og manglende større planteædere er de tre hovedårsager til det store pres på livets mangfoldighed i skovene, om end Naturstyrelsen har genoprettet en del skovpartier i de senere år.

Ved Store og Lille Hessemose i den nordlige ende af skoven har skovenge og moser fået plads som følge af målrettede rydninger og skovgræsning, der genetablerer nogle af forudsætningerne for et mere åbent skovlandskab.

Der er og har været græsning flere steder i Gribskov, bl.a. på Odderdamsengene, Stenholt Indelukke og de lysåbne arealer ved Solbjerg Engsø og Strødam Engsø. På Ulvedalssletterne omkring Sandskredssøen er der udsat islandske heste til helårsgræsning på ca. 55 hektar, og efter omfattende rydninger af rødgran fremstår området i dag som en kuperet skovslette.

Græsningen er imidlertid ikke altid lige hensigtsmæssigt tilrettelagt, for jo mindre det ligner de naturlige forhold, desto mindre gavner det – brugen af tilskudsfodring om vinteren skaber således en unaturlig fødesøgningsadfærd.

Over en længere årrække har Naturstyrelsen også taget hul på at genetablere naturlige vandforhold i en række områder i skoven, hvor moser, enge, kær og søer har været tørlagt. I 1800-tallet blev Gribskov således gennemskåret af mere end 500 kilometer håndgravede grøfter, der skulle transportere vandet væk fra skoven. Hensigten var og er at skabe bedre forhold for tømmerproduktionen på bekostning af naturen – det er jo lettere at komme frem med skovningsmaskinerne på en tør skovbund, og der er plads til flere træer, hvis vådområder fjernes.

Men oprindelig var Gribskov langtfra det plantagetætte mørke, der især kom til at kendetegne mange danske skove i 1800- og 1900- tallet – faktisk bestod over en fjerdedel af Gribskov i begyndelsen af 1800-tallet af lysåbne arealer (moser, enge, søer, damme, sletter og græsland).

Fra anden halvdel af 1980’erne begyndte man dog at genoprette vådområder i Gribskov, og siden 1992 er der bogstavelig talt søsat en lang række projekter med det specifikke formål at få mere vand tilbage i skoven.

Udbredelsen af moser i Gribskov i 1847-1858 (t.v.) og i 1988 er illustrativ for den danske skovudvikling i almindelighed – grøfter og drænrør har afvandet skovene i vid udstrækning og skabt et unaturligt tørt skovmiljø. Gribskovs samlede moseareal er i perioden reduceret med 83 procent (Flemming Rune: Decline of mires in four Danish state forests during the 19th and 20th century, Forskningsserien nr. 21, 1997)
Udbredelsen af moser i Gribskov i 1847-1858 (t.v.) og 1988 er illustrativ for den danske skovudvikling i almindelighed – grøfter og drænrør har afvandet skovene i vid udstrækning og skabt et unaturligt tørt skovmiljø. Gribskovs samlede moseareal er i perioden reduceret med 83 procent (Jf. Flemming Rune: Decline of mires in four Danish state forests during the 19th and 20th century, 1997)

Over tid er det planen at udvide det samlede areal af vådområder fra de ca. 5 procent, de dækkede i 2006, til 15 procent af skovens areal. I 2016 havde man nået 9 procent, og en af naturens egne naturgenoprettere er tiltænkt en fremadrettet nøglerolle i denne plan: bæveren.

Ved at bygge dæmninger og oversvømme arealer skaber den flere levesteder og dynamisk foranderlighed, ikke blot i form af vådområder, men også mere dødt ved i form af spåner og væltede stammer.

Inspireret af successen med udsætningen af 18 bævere i Klosterheden i 1999 udsatte Naturstyrelsen 23 tyske bævere ved Arresø i 2009-2011. I modsætning til den jyske bestand har den nordsjællandske dog kun haft en beskeden tilvækst de første år. I 2017 anslås 42 individer (Worm 2017), hvor den jyske bestand voksede fra 18 til 45 dyr på blot tre år og efter 15 år blev anslået til over 200 (Berthelsen & Nitschke 2015). Men den første bæverdæmning er blevet set i Gribskov i 2017, og det forventes, at bestanden fremadrettet vil vokse som i Jylland.

Bæveren er meget sky og vanskelig at få et glimt af, så dyret i denne fotoserie er desværre ikke fotograferet i Klosterheden, men såmænd i Aqua Akvarium & Dyrepark i Silkeborg (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Bæveren er meget sky og vanskelig at få et glimt af, så dyret i denne fotoserie er desværre ikke fotograferet i Klosterheden, men såmænd i Aqua Akvarium & Dyrepark i Silkeborg (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Som noget nyt har man i 2009 også udpeget et såkaldt jagt- og forstyrrelsesfrit område nord for Sandskredssøen omkring Ostrup Vang. På 190 hektar vænnes hjortevildtet til, at eventuelle skovgæster højst skyder med kameraer, hvilket gør dem mere rolige og derfor lettere at observere (ligesom man f.eks. kender det fra et tilsvarende jagtfrit område ved Grærup Langsø i Vestjylland, hvor krondyr ofte kan ses på de åbne vidder midt om dagen). På frimærke efter frimærke har Naturstyrelsen med andre ord gjort en indsats for at sikre den artsrige skovnatur og bidrage til forskningsprojekter af stor relevans.

Men det er en meget stor skov, og der er stadig lang vej til, at Gribskov bliver en naturlig skov. Dertil er der behov for flere genetablerede vådområder, et stop for tømmerproduktionen – og mange flere større planteædere.

Genetableret vådområde i Gribskov, oktober (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Genetableret vådområde i Gribskov, oktober (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Hvad skal der til?

Skovkort, der bl.a. viser urørt skov og græsningsskov i Gribskov (kilde: Naturstyrelsen)
Skovkort, der bl.a. viser urørt skov og græsningsskov i Gribskov (kilde: Naturstyrelsen). Klik på kortet for at se det i større format.

Hvis arternes naturlige samspil og cyklus skal genetableres, skal træerne have lov til at ældes, dø, forfalde og forrådne. Det sidste er også forudsætningen for at få meget mere dødt træmasse i skoven – såkaldt dødt ved, som vi har været inde på indledningsvis. De danske skove rummer gennemsnitligt kun ca. 6 kubikmeter dødt ved per hektar, hvilket er meget langt fra et naturligt niveau:

I en urørt skov er der typisk over 100 m3 dødt træ per hektar, og derfor er det ikke underligt, at evolutionen har resulteret i en kolossal mangfoldighed af arter, som på hver deres måde er specialister i at nedbryde dødt ved. Eksempelvis er mere end halvdelen af alle billearter i nordeuropæiske løvskove knyttet til dødt ved. Hertil kommer et stort antal svampearter. På stammer og grene af de store gamle træer og på de døde stammer vokser en mangfoldighed af mosser og laver, som trives i lyset og fugten på stammer og grene af træer i langsomt forfald. Undersøgelser i Finland har anslået at 4.000-5.000 arter er afhængige af dødt ved i skoven.

 

Bruun, H.H., Heilmann-Clausen, J. & Ejrnæs, R.: »Råddenskab skaber liv« (Kaskelot nr. 194, 2012)

Gribskov er en af vore mest artsrige skove, hvilket betyder at her er særlig mange arter at beskytte, hvorfor netop denne skov er vigtig – og af samme grund har Gribskov som nævnt gentagne gange været i spil for at få vildere dansk skovnatur på naturens præmisser.

 

I november 2014 foreslog Peder Størup fra Naturbeskyttelse.dk og undertegnede (bl.a. på baggrund af ovenstående analyser), at Danmarks Naturfredningsforening kunne føre kampagne for et forslag til Naturnationalpark Gribskov & Esrum Sø i form af vildere natur med urørt skov og flere forskellige fritgående planteædere i Sjællands største skov. Forslagets præmisser for en naturnationalpark med vildere skovnatur vedtages af Repræsentantskabet, men placeringen heraf må først en tur gennem foreningens Naturfaglige Udvalg, der analyserer ni store skove – og ender med at prioritere Gribskov højest: »Et oplagt område i kraft af den lange skovkontinuitet som store dele af skovkomplekset repræsenterer samt den topografiske variation. Esrum Sø er en vigtig supplerende naturtype.« (Projekt Naturnationalpark 2015 – Valg af projektområde og finansieringsmodel).

Det korte af det lange er, at Gribskov ikke uden grund er et potentielt nøgleområde i forhold til at sikre truede skovarter på naturens betingelser.

Og netop dette, at tilstræbe skovnatur på naturens betingelser, udelukker først og fremmet skovdrift. I rapporten Evaluering af indsatsen for biodiversitet i de danske skove 1992-2012 af Vivi Kvist Johansen m.fl, fremhæves urørt skov med græsning som det allermest omkostningseffektive middel til at sikre biodiversiteten i skovene: 

Fageksperters vurdering af, hvilke indsatser der har mest gavnlig effekt på truede arter i skovene. Det fremgår tydeligt, at urørt skov med græsning er helt usammenligneligt med andre indsatser – hvilket måske heller ikke er overraskende, eftersom det i højere grad er vildere natur på naturens præmisser end de øvrige virkemidler. Bemærk også, at skovrejsning er et af de to ringeste virkemidler til at gavne biodiversiteten – det handler altså ikke om at plante nye træer, men om at bevare gamle (Johannsen, V.K. m.fl.: Evaluering af indsatsen for biodiversiteten i de danske skove 1992-2012 (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, 2013)
Fageksperters vurdering af, hvilke indsatser der har mest gavnlig effekt på truede arter i skovene. Det fremgår tydeligt, at urørt skov med græsning er helt usammenligneligt med andre indsatser – hvilket måske heller ikke er overraskende, eftersom det i højere grad er vildere natur på naturens præmisser end de øvrige virkemidler. Bemærk også, at skovrejsning er et af de to ringeste virkemidler til at gavne biodiversiteten – vil vi gavne skovnaturen handler det altså ikke om at plante nye træer, men om at bevare gamle (Johannsen, V.K. m.fl.: Evaluering af indsatsen for biodiversiteten i de danske skove 1992-2012 (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, 2013)
Königssee (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Sådan kommer det nok ikke helt til at se ud på Esrum Sø, men bådtypen kan man godt lade sig inspirere lidt af – den er eldrevet og fuldstændig lydløs. Nul forurening, heller ikke støjforurening. Fotograferet i Nationalpark Berchtesgaden på Königssee, Tysklands reneste sø (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Afgrænsningen af forslaget til Naturnationalpark Gribskov & Esrum Sø er i vid udstrækning placeret inden for sammenhængende statsejede områder uden landbrug, uden skovbrug og uden byer – det giver bedre rammer for natur på naturens præmisser end de eksisterende naturparker og nationalparker, og derfor benytter jeg i stedet betegnelsen naturnationalpark. Esrum Sø og Gribskov kan som fællesområde udgøre en unik helhed med meget store natur- og oplevelsesværdier, der utvivlsomt også vil tiltrække mange natur-turister.

Vi har været inde på vigtigheden af at genetablere naturlig vandstand i større dele af skoven og indstille tømmerproduktionen. Det sidste kan med fordel suppleres af en udtynding af ikke-hjemmehørende nåletræer med henblik på at få flere arealer med løvskov og større muligheder for lysninger og åbne sletter à la Ulvesletterne (i begyndelsen af 1800-tallet udgjorde skovsletterne f.eks. omkring en femtedel af det langt mere åbne skovbillede i Gribskov). Det tredje hovedproblem, der skal løses, er manglen på mange flere – gerne forskellige – større planteædere.

Som nævnt rummer Gribskov i forvejen fire forskellige hjortearter og bæveren er ankommet, men med yderligere fire vigtige planteædere ville den blive en helt unik skov med en variation, der måske ikke er set i danske skove i tusinder af år – men som ikke desto mindre engang har været en historisk mulighed: vildheste, vildokser, elge og vildsvin.

Rapporten 'Elg i Danmark' (Sunde & Olesen 2007) anfører, at der naturmæssigt er plads til en dansk elgbestand på samlet set knap 4.400 elge under hensyntagen til eksisterende bestande af rådyr og krondyr. Det centrale Jylland kunne oppebære ca. 2.000 – i dette område er inkluderet dele af nærværende afgrænsning (område v på kortet – klik for at se det i højere opløsning)
Rapporten ‘Elg i Danmark’ (Sunde & Olesen 2007) anfører, at der naturmæssigt er plads til en dansk elgbestand på samlet set knap 4.400 elge under hensyntagen til eksisterende bestande af rådyr og krondyr.  (område v på kortet – klik for at se det i højere opløsning)

Vildsvin roder rundt i skovbunden og skaber derved huller i vegetationen, hvor nye planter kan spire, ligesom der hænger frø fast i deres pels og afføring, som derved transporteres vidt omkring og spredes. Elge ville også trives i en dansk skov på naturligere præmisser – når ‘Nordens giraf’ står på bagbenene, kan den æde løv i op til tre meters højde og udnytte en fødeniche, ingen af de øvrige store planteædere kan.

Ifølge forskere er der plads til en dansk bestand på ca. 4.400 elge, fordelt på 25 delområder i hele landet, hvor Gribskov er én af de fremhævede lokaliteter (Sunde & Olesen 2007).

Rapportens forfattere vurderer, at Gribskov (inklusiv andre nærliggende arealer på sammenlagt 8.600 hektar) ville kunne understøtte en bestand på ca. 126 elge (Sunde & Olesen 2007: 30), idet man regner med ca. 1,5 dyr pr. kvadratkilometer. Hvis selve Gribskov bliver vildskov, vil her kunne være en pæn bestand på 70-80 elge,

Vildskov i etaper

Ved udsættelse af flere større planteædere kommer vi ikke uden om nødvendigheden af ydre hegn, der holder vildheste, kreaturer og eventuelle elge inde, men der er mange muligheder for en hegnslinje i Gribskov, og de relaterer sig til, hvilke dyr de skal holde inde.

1) Et hegn og en hegnslinje, der muliggør vildheste og vildkvæg

Når der kun er hjortevildt i de danske skove, er de store planteæderes samspil med vegetationen begrænset, fordi træer, buske og blomster i hundredtusindvis af år er tilpasset en betydeligt bredere vifte af planteædere. Hvis Gribskov omdannes til et naturreservat med vildskov, hvor al tømmerproduktion indstilles, vil der være 5.600 hektar skov med stort potentiale for større bestande af mange store planteædere. Den enkle, men begrænsede model er at udsætte vildheste og supplere med kreaturer hele året.

Vildhestene passer sig selv og kan fint færdes i skoven, mens der er flere bureaukratiske og juridiske begrænsninger, hvis kreaturer skal slippes løs i skoven. Her ville det mest oplagte være at søge dispensation fra reglerne.

Endelig skal overgræsning naturligvis undgås, men det er heller ikke et sandsynligt problem på så stort et areal, hvis antallet af udsatte dyr tilpasses den mængde føde, der naturligt er til stede om vinteren. Dér er fødegrundlaget mindst, og den bestand, der kan leve af føden om vinteren, er ikke så stor, at den f.eks. overæder blomstervegetationen om foråret og sommeren, sådan som det desværre sker i nogle græsningsprojekter.

Hvad angår et ydre hegn, har vildheste og kreaturer kun brug for et almindeligt elhegn, som hjortene let kan forcere. Det er heller ikke nødvendigt at rejse hegn langs Esrum Søs bredder, for selv om både køer og heste kan svømme, er det næppe sandsynligt, at de skulle svømme ud af naturreservatet (og skulle enkelte heste en sjælden gang gøre det, er det trods alt ikke en uoverstigelig udfordring at indfange dem igen).

Det er heller ikke nødvendigt at hegne byerne i Gribskov (Nødebo og Gadevang), men skulle lokale alligevel ønske det, er det ikke nogen astronomisk ekstraudgift. Hegnslinjen nedenfor er 61 kilometer og ville rumme 12-14 færiste, hvor hegnslinjen krydser trafikerede veje.

Denne hegnslinje omfatter stort set det hele og strækker sig over ca. 61 kilometer, men er åben mod Esrum Sø og er derfor ikke egnet til elge og vildsvin, eftersom de blot ville forlade området. Til gengæld kan man nøjes med et enkelt og billigt el-hegn, der kan holde vildheste og kreaturer inde, og som hjortevildtet kan springe over (vildhestene vil næppe svømme ud i Esrum Sø, men skulle det ske, ville de være lettere at indfange end vildsvin). Undlader man at hegne Gadevang og Nødebo særskilt, bliver hegnslinjen blot på ca. 49 kilometer.
Denne hegnslinje omfatter stort set det hele og strækker sig over ca. 61 kilometer, men er åben mod Esrum Sø og er derfor ikke egnet til elge og vildsvin, eftersom de blot ville forlade området. Til gengæld kan man nøjes med et enkelt og billigt el-hegn, der kan holde vildheste og kreaturer inde, og som hjortevildtet kan springe over (vildhestene vil næppe svømme ud i Esrum Sø, men skulle det ske, ville de være lettere at indfange end vildsvin). Undlader man at hegne Gadevang og Nødebo særskilt, bliver hegnslinjen ca. 49 kilometer.

2) Et hegn og en hegnslinje, der både muliggør vildheste, vildkvæg, elge og vildsvin

Til en vildskov, hvor naturen får optimale vilkår, hører ikke blot vildheste, men som nævnt også vildsvin, og fordi Gribskov har en betragtelig størrelse, er også en stor planteæder som elgen en mulighed.

Men hvis vi inkluderer elge og vildsvin i viften af planteædere, vil dette også kræve et hegn langs dele af Esrum Søs bredder, eftersom begge arter er betydeligt vanskeligere at holde på end vildheste og kreaturer. Desuden er vildsvin desværre stadig uønskede i dansk natur (som det eneste land i Europa), så loven kræver et robust hegn, hvis de skal udsættes.

Da det hverken er hensigtsmæssigt, smukt eller populært at rejse et hegn rundt om Esrum Sø, betyder det en alternativ hegnslinje med et mere robust og fintmasket net, hvis vi skal have vildere skovnatur med elge og vildsvin. 

Nedenfor er et forslag til en sådan hegnslinje, der ikke har hele skoven med, men kunne rumme en meget stor vild kerne i totredjedele af skoven (ca. 3.700 hektar) med mange forskellige planteædere. Dette forslag til en hegnslinje undgår de mest trafikerede veje i skoven og forhindrer dyrene i at løbe ind i Nødebo og Gadevang, men kunne altså blive det vilde hovedområde i naturreservatet. Og bruger vi tallene fra den tidligere nævnte elg-rapport, ville der være plads til (dvs. fødegrundlag for) op imod 55 elge, om end antallet i dette tilfælde bliver mindre, alt efter hvilke og hvor mange andre planteædere der udsættes.

Bag denne hegnslinje ville det nemlig være muligt at udsætte både vildheste, kreaturer, elge og vildsvin – hvilket dog også indebærer, at man skal beslutte sig for, hvilke (og hvor mange) krondyr, dådyr, rådyr og sikahjorte der skal være inden for hegningen. Der kan dog også være andre fordele ved at fravælge vildsvin, idet hegnet i givet fald kan udformes på en måde, hvor rådyr (Danmarks mindste hjorteart) såvel som bæver, ræv og grævling kan passere nedenunder, mens elge, vildheste, krondyr, dådyr og sikahjorte forbliver inden for det hegnede område.

Der er med andre ord flere puslespilsbrikker at flytte rundt med og forskellige kombinationer, der naturligvis i givet fald bør overvejes og præciseres af fageksperter, hvis et sådant naturreservat skulle realiseres. 

Men da 3.700 hektar stadig er et ganske stort areal (knap fire gange så stort som Jægersborg Dyrehave), ville det ikke være et problem at have hjorte uden for såvel som inden for hegnslinjen.

Forslag til en hegnslinje, der ville være velegnet til udsætning af elge og vildsvin i Gribskov. De vigtigste veje er uden for indhegningen, hvorved kollisioner med elge i trafikken undgås, og hverken vildsvin eller elge kan forlade området og søge ud på omgivende landbrugsarealer, men kan gavne naturen i de store centrale dele af Gribskov. Den foreslåede hegnslinje her er ca. 41 kilometer lang, og arealet, den omfatter, er ca. 3.700 hektar stort.
Forslag til en hegnslinje (blå), der ville være velegnet til udsætning af elge og vildsvin i Gribskov. De vigtigste veje er uden for indhegningen, hvorved kollisioner med elge i trafikken undgås, og hverken vildsvin eller elge kan forlade området og søge ud på omgivende landbrugsarealer, men gavne naturen i de store centrale dele af Gribskov. Den foreslåede hegnslinje her er ca. 41 kilometer lang, og arealet, den omfatter, er ca. 3.700 hektar stort.

Elg-skiltI de øvrige dele af Naturnationalpark Gribskov & Esrum Sø (uden for hegnslinjen) bør skoven optimalt set ligeledes være urørt vildskov, og her kan også udsættes vildheste og vildkvæg, der blot kræver et almindeligt elhegn, eller man kan her nøjes med de eksisterende bestande af hjortevildt.

3) Naturnationalpark i flere faser – eller én mindre naturnationalpark i centrum af Gribskov?

Den hegnslinje, der er vist på kortet ovenfor, rummer hovedparten af gammel løvskov, det vil sige bevoksninger med 150-årige, 200-årige og endnu ældre løvtræer. Og her ville det som nævnt være muligt at udsætte ikke blot vildheste og kreaturer, men også elge og vildsvin.

Der er imidlertid også de muligheder, at man enten griber det hele an i etaper, således at dele af hegningen (og dermed udsætningen af udvalgte større planteædere) sker i ét mindre delområde ad gangen, imens skovdriften gradvis afvikles i de øvrige dele af skoven, eller at man begrænser hele naturnationalparken til ét delområde på minimum 1.000 hektar. Nedenfor er et forslag til tre etaper eller tre potentielle placeringer af én mindre naturnationalpark, der ikke omfatter hele skoven.

Kunne Naturnationalpark Gribskov & Esrum Sø blive et væsentligt kerneområde med vildere natur i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, kunne hvert af disse delområder så at sige blive et kerneområde i kerneområdet. 

Det er ikke afgørende her, hvilket delområde der bliver første etape eller en selvstændig mindre naturnationalpark (tallene er blot anført for at adskille dem) – men for eksemplets skyld skal jeg afslutningsvis kort eksemplificere mulighederne i det område, der er markeret som nummer 1.

Inden for rammerne af forslaget til et vildthegn, der kan rumme elg og vildsvin (foruden de øvrige større planteædere) er det også muligt at tænke i tre faser. En del af hegningen kunne etableres (og en del af dyrene udsættes) i ét delområde af gangen, mens skovdriften gradvis afvikles i område efter område
Inden for rammerne af forslaget til et vildthegn, der kan rumme elg og vildsvin (foruden de øvrige større planteædere) er det også muligt at tænke i etaper. En del af hegningen kunne etableres (og en del af dyrene udsættes) i ét delområde af gangen, mens skovdriften gradvis afvikles i område efter område. Delområderne kunne også hver især fungere som en selvstændig naturnationalpark, hvis skovdriften hverken på kort eller længere sigt ophører i de øvrige dele af skoven.

Den foreslåede afgrænsning af delområde 1 omfatter ca. 1.100 hektar og grænser op til både Kagerup, Gadevang og Nødebo, hvilket er optimalt for adgangsforholdene, både for lokale og tilrejsende – den har sågar et centralt placeret trinbræt, men man kan også stå af toget ved Kagerup. Men vigtigere er det at delområdet omfatter flere genskabte vådområder, visse bestræbelser på helårsgræsning og store naturværdier. 

Desuden ligger det godt for potentielle større og mindre udvidelser både mod nord, sydøst og sydvest, hvad enten sådanne udvidelser måtte følge hele eller dele af de delområder, som på kortet ovenfor er benævnt 2 og 3. 10-15 elge kunne komme på tale, vildsvin og vildheste lige så, om end vildsvin giver nogle begrænsninger for hegnstypen – og i lighed med de øvrige konkretiseringer naturligvis forudsætter en indledende detailanalyse af fødegrundlaget såvel som af de forskellige planteædere, der kunne komme i spil.

Med den rette sammensætning og det rette antal kan til gengæld opnås en meget varieret græsning i et ganske stort område med urørt skov på ca. 11 kvadratkilometer, der i efterfølgende etaper kunne udvides. Hegnslinjen er ca. 15 kilometer.

Det vigtigste er at komme i gang, og mest akut må det være at indstille al skovdrift i større sammenhængende dele af Gribskov for at sikre en af Danmarks vigtigste skove med mange gamle bevoksninger. 

Opsummeret handler det om at konkretisere, finansiere og implementere følgende skridt, der bygger videre på og udvider en række af de tiltag, Naturstyrelsen især har realiseret siden begyndelsen af nullerne:

1) Begræns projektområdet til hele eller dele af de statsejede arealer i Gribskov og Esrum Sø, f.eks. etapevis som i forslaget ovenfor, og medtag kun få privatejede arealer, hvis de bidrager til at sammenføjer det øvrige, og hvis de kan opkøbes.

2) Ansæt biodiversitetsforskere til at udarbejde en helt konkret plan for: a) hvordan biodiversiteten bedst muligt sikres i vildere natur på naturligere præmisser; b) præcis hvilke og hvor mange større planteædere området kan understøtte i hele eller dele af naturreservatet; c) hvilket eller hvilke areal(er), der kan og bør hegnes, f.eks. som i ovenstående forslag; d) hvordan yderligere afvanding kan afvikles, så området får en mere naturlig vandbalance; e) hvor store eller små skovarealer, der skal ryddes eller udtyndes før en omlægning til urørt skov med et totalophør af al tømmerproduktion; f) hvordan man bedst gennemfører et stop for – eller en begrænsning af – de former for privat udnyttelse, der øger risikoen for at fortrænge truede arter, f.eks. udsætning af bistader og mos-indsamling.

3) Finansiér udgifterne helt eller delvist gennem stat og kommune – eller (mere realistisk) ansøg nogle af de store private fonde (f.eks. de fonde, som i de senere år har spillet en aktiv og finansierende rolle i en række naturprojekter landet over).

En skov, hvor resterne af ensformige plantagebilleders tætte mørke linjer med tiden helt ville forsvinde, også selv om man bevarer det store parforcejagtvejsystem, der naturligvis har kulturhistorisk værdi. En skov, hvor livets spraglede mangfoldighed udvikles og afvikles i en naturlig cyklus på naturligere præmisser. En skov, hvor der er endnu mere vand, flere kær, flere moser og større variation – og hvor man måske både kan få et glimt af bævere, vilde hjorte, vilde elge, vildsvin og vildheste.

En skov, der år for år bliver mere spændende, vildere, mere uforudsigelig – og derfor endnu rigere på oplevelsesværdier.

Rune Engelbreth Larsen, marts 2016. Senest opdateret: oktober 2017
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

NOTE1: Artiklen er et bearbejdet uddrag af kapitel 10 i Anden Del af bogen Vildere vidder i dansk natur.
NOTE2: Litteraturhenvisninger refererer til Litteraturlisten.

APROPOS SAMME OMRÅDE

> Youtube: Kort fremstilling af Naturnationalpark Gribskov & Esrum Sø
> Introduktion: Naturnationalparker – vildere vidder i dansk natur
> Fotoserie: Gribskov – dansk storskov med stort naturpotentiale
> 24.03.2015: Forslag til folketingsbeslutning om etablering af Naturnationalpark Gribskov & Esrum Sø

> 22.11.2014: Forslag til Danmarks Naturfredningsforening om Naturnationalpark Gribskov & Esrum Sø  

P1 Natursyn: Rune Engelbreth Larsen taler om vildere natur

Af Rune Engelbreth Larsen, 15. februar 2016

Jeg har været en tur ved Melby Overdrev og Tisvilde Hegn med P1 Natursyn for at tale om vildere natur og naturnationalparker. Udsendelsen er nu online, hvis du vil lytte med: Naturnationalparker kan skabe plads til flere arter

Programbeskrivelse fra DR P1: Danmark kan få over 1000 kvadratkilometer mere vild natur. En natur der er mere artsrig, oplevelsesrig og omkostningseffektiv. Det mener forfatter og idéhistoriker Runge Engelbreth Larsen. Han sætter handling bag holdningen om, at der er brug for vildere og mere sammenhængende naturarealer i Danmark for at sikre arter og levesteder med sit bogprojekt Vildere vidder i dansk natur. Her arbejder han på at skitsere, hvor Danmark med fordel kan etablere naturnationalparker. En af dem kunne omfatte Sjællands største hede, Melby Overdrev, hvor Natursyn har mødt ham.« Vært, tilrettelægger (og foto): Dorte Dalgaard

Rune Engelbreth Larsen, 15. februar 2016

P1-programmet Natursyn: Naturnationalparker kan skabe plads til mange flere arter (lyt online nedenfor)

Naturnationalpark Melby Hede & Tisvilde Hegn

Af Rune Engelbreth Larsen

[su_box title=”Et skridt på vejen mod 1.000 kvadratkilometer vildere natur i Danmark”]Dansk natur er trængt, og mange arter truet. For at sikre arter og levesteder er der brug for vildere og mere sammenhængende naturarealer i Danmark. Som led i researchen til bogprojektet Vildere vidder i dansk natur fokuseres her på ét af flere områder, der samlet set kunne give Danmark over 1.000 kvadratkilometer vildere natur …[/su_box]
Melby Overdrev (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Melby Overdrev er ikke et overdrev, men Sjællands største hede (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Hvis vi bestræbte os på en ambitiøs naturindsats ved at udsætte flere større planteædere og tillod naturens frie processer i en række store naturområder, hvor potentialet allerede findes, kunne vi etablere udgangbetingelserne for vildere, mere artsrig og selvforvaltende natur på over tusind kvadratkilometer. Pladsen har vi faktisk, det er politisk prioritering, der mangler.

Hvis vi både skal gavne biodiversiteten og så vidt muligt undgå konflikter med private lodsejere, er det mest oplagte at tage udgangspunkt i offentligt ejede naturarealer.

I denne og en række øvrige artikler er det bl.a. hensigten at se nærmere på Biodiversitetskortet, Natura 2000-udpegning og ejerforholdene for at konkretisere, hvor og hvordan disse forudsætninger kan forenes – og muligvis inspirere og fremme den politiske vilje.

Det handler kort fortalt om større naturarealer med potentiale for mere naturforvildelse og mindre naturforvaltning. I det følgende ser vi nærmere på, hvordan vi f.eks. får 21 kvadratkilometer sammenhængende og vildere natur ved den nordsjællandske kyst: Naturnationalpark Melby Hede & Tisvilde Hegn …

Baggrund: En måde at begrænse naturforarmelsen og artstabet i Danmark er at etablere vildere natur på sammenhængende naturområder, der a) har god plads til dynamiske naturprocesser og udsættelse af større planteædere, b) er kendetegnet ved en høj artsscore for truede arter, og c) i altovervejende grad er offentligt ejet og eventuelt grænser op til private naturreservater. Hensigten er at eksemplificere mulighederne for at få disse hensyn til at spille sammen i konkrete naturområder – ikke m.h.p. detaljeret planlægning af flyvefærdige naturprojekter, men for at inspirere til vildere dansk natur i områder, hvor potentialet allerede er til stede, og hvor forskere kunne konkretisere detaljerne. Nærværende er et udkast til én af flere eksemplificeringer, der vil blive revideret og præciseret løbende. Læs mere her om tankerne bag:
> Vildere vidder i dansk natur

Naturnationalpark som betegnelse adskiller nærværende overvejelser fra de danske nationalparker og naturparker, der ikke prioriterer natur og biodiversitet i tilstrækkelig grad. En naturnationalpark kan både placeres inden og uden for dele af de eksisterende naturparker og nationalparker, men skal etableres efter ovenstående kriterier.

Forslag til rammerne for Naturnationalpark Melby Hede & Tisvilde Hegn – stort potentiale for 21 kvadratkilometer vildere natur (dette og sidens øvrige kort indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, WMS-tjeneste)
Forslag til rammerne for Naturnationalpark Melby Hede & Tisvilde Skov – stort potentiale for 21 kvadratkilometer vildere natur (dette og sidens øvrige kort indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, WMS-tjeneste)

Fire i én – bevar, beskyt og forvild nordsjællandske naturskatte som en helhed

Naturnationalpark Melby Hede & Tisvilde Hegn
Naturnationalpark Melby Hede & Tisvilde Hegn

Hvis naturrigdom på naturens præmisser kan måles, er én af de vigtigste målepunkter biodiversitet. Lidt forenklet oversat: artsrigdom. Jo større artsrigdom, desto bedre klarer naturen sig, fordi mange forskellige arter og gode varierede levesteder som regel er gensidigt afhængige af hinanden. Der hører undtagelser og nuancer med til billedet, men som tommelfingerregel, er det et godt sigtepunkt.

Og hvis artsrigdom er dét, vi ønsker at bevare, beskytte og fremme, er Biodiversitetskortet et oplagt værktøj at bruge som indikator på, hvor i landet vi bør gøre en ekstra indsats for at fremtidssikre og gerne øge den eksisterende artsrigdom. Det gør vi blandt andet ved at sikre permanent plads til arterne og deres levesteder, hvor det primære formål er natur for naturens skyld. Der er med andre ord brug for naturlandskaber, som er fri for industri, landbrug og skovbrug – og helst også fri for beboelse.

Det kan dog synes vanskeligt at finde artsrig natur, der kan honorere alle disse krav i et tætbefolket land som Danmark, hvor hovedparten af arealet tilmed er landbrugsjord – men det er ikke umuligt.

Et af de steder, hvor potentialet i høj grad er til stede, finder vi bag kystklitterne på Nordsjællands mest populære badestrande mellem Tisvildeleje og Liseleje, hvor fire naturområder faktisk opfylder de fleste af forudsætningerne: Liseleje Plantage (97 hektar), Melby Overdrev (145 hektar), Asserbo Plantage (370 hektar) og Tisvilde Hegn (1.405 hektar).

Her er ganske vist statens skovdrift i dag, men den kan jo indstilles, hvis viljen er til stede.

Sammenlagt dækker heden og de tre plantager ca. 20 kvadratkilometer, der udgør en kæde af artsrige naturarealer, som med fordel kunne blive ét sammenhængende område med vildere natur, fuld publikumsadgang og stor oplevelsesrigdom: Naturnationalpark Melby Hede & Tisvilde Hegn.

Og trods navnet er Melby Overdrev ikke et overdrev, men faktisk Sjællands største hedeareal, hvorfor navnet er blevet til Melby Hede i dette forslag.

Nikkende kobjælde (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Nikkende kobjælde, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Hvorfor lige dér?

Ejerforholdene i det foreslåede område viser, at hele arealet er statsejet (skraveret) – her er med andre ord ingen private lodsejere
Ejerforholdene i det foreslåede område viser, at hele arealet er statsejet (skraveret) – her er med andre ord ingen private lodsejere

Alt er statsejet, hvorfor vi altså ikke behøver at opkøbe én eneste hektar for at få naturen til at hænge sammen her. Hele molevitten tilhører i forvejen os allesammen som borgere og skatteydere, og vi kan derfor uden videre disponere arealerne optimalt til natur og biodiversitet.

Hvis vi vil. Eller rettere – hvis vi kan overtale vore politikere til at ville.

Det betyder ikke, at den foreslåede afgrænsning af en potentiel naturnationalpark i givet fald ville være uden udfordringer, men at disse udfordringer burde og kunne løses omkostningseffektivt til naturens gavn og i videst muligt omfang på naturens præmisser.

Natura 2000-område nr. 135 overlapper forslaget til en afgrænsning af Naturnationalpark Melby Hede & Tisvilde Hegn
Natura 2000-område nr. 135 overlapper forslaget til en afgrænsning af Naturnationalpark Melby Hede & Tisvilde Skov

Den foreslåede afgrænsning inkluderer meget store dele af Natura 2000-område nr. 135, som Danmark i forvejen har forpligtet sig til at yde en indsats i forhold til.

To arter er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området: stor vandsalamander og stor kærguldsmed.

De potentielle levesteder for stor vandsalamander består af 11 småsøer, hvoraf én har ringe naturtilstand, seks har god og fire moderat naturtilstand. I kontrolovervågningen af tre af småsøerne blev arten fundet i de to i 2007 (ved Bølleljungen i Tisvilde Hegn) og genfundet ved kontrolovervågningen i 2011-2012.

Almindelig månerude (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Almindelig månerude (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Stor vandsalamander er en almindelig art flere steder i landet, men stor kærguldsmed er truet og i tilbagegang. Den lever stort set kun på på nogle nord- og midtsjællandske lokaliteter og er ellers blot observeret få steder i Jylland og på Møn og Falster. I Tisvilde Hegn er den dog kun fundet yderst sjældent i de senere år (ved Uglebakke i 2014 og Bølleljungen i 2016).

Heldigvis klarer en del sjældne og mindre sjældne arter sig betydeligt bedre.

Botanisk er særligt heden spændende – her vokser en håndfuld orkideer, bl.a. skovhullæbe, sumphullæbe og bakkegøgelilje, samt andre fine sjældenheder som lyngsilke og linnæa. Nikkende kobjælde trives i charmerende overflod, og der er også mulighed for at finde kattefod, hedemelbærris og den fine lille bregne almindelig månerude. De sjældne græshopper stor enggræshoppe, hedegræshoppe og sandgræshoppe og talrige sjældne billearter myldrer rundt i vegetationen; men der er også meget at komme for, hvis vi vender blikket opad, f.eks. mosehornugle, hedelærke, hedehøg, lærkefalk, aftenfalk, stor korsnæb og sortstrubet bynkefugl. 

Sortspætte (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Sortspætte, maj. I udkanten af Asserbo Plantage, tæt på Melby Overdrev (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Oven i hatten er Melby Overdrev en af landets allerrigeste lokaliteter for dagsommerfugle – på mindre end halvanden kvadratkilometer lever ca. 40 forskellige arter, heriblandt østlig takvinge, argusblåfugl, det hvide w, guldhale, markperlemorsommerfugl, spættet bredpande og gråbåndet bredpande.

Sågar svalehale, der uddøde i Danmark i 1978, var forbi Melby Overdrev i 2011, og i 2013 blev den tillige observeret ved Ellemose og Holløse Bredning. Måske er det i dette område, at en kommende dansk bestand genopstår af svenske indvandrere (den sidste sjællandske bestand fandtes netop ved Ellemose frem til 1970’erne).

I Tisvilde Hegn finder man bl.a. gul evighedsblomst, dansk astragel, brudelys og den sjældne orkidé knærod, foruden et væld af svampe. Måske vokser her også stadig den meget sjældne brunskællet slørhat, der er knyttet til urørt skov? Den er dog senest fundet her i 2011 og kun et enkelt sted (jf. Danmarks Svampeatlas).

Tisvilde Hegn er endvidere en af de få sjællandske ynglelokaliteter for natravn, men også et hjem for spurveugle, nøddekrige, lille flagspætte og sortspætte. Sidstnævnte udhakker hvert år et stort nyt redehul af en halv meters dybde, hvilket gør den til nøgleart af stor betydning for andre arter, der efterfølgende kan overtage de forladte spætte-lejligheder (f.eks. egern, flagermus, gedehamse og huldue).

Liseleje Plantage og Asserbo Plantage rummer nogle af de tidligere nævnte arter, men bl.a. også den sjældne blomst kegle-limurt (kun fundet i Liseleje Plantage).

Biodiversitetskortets såkaldte bioscore viser den generelle koncentration af truede arter og potentielle levesteder for truede arter, og som det fremgår af kortet herunder, er der tale om en høj koncentration og dermed meget artsrige områder. 

Det samme står klart, hvis vi konsulterer rapporten Biodiversitetskort for Danmark, hvor området er inkluderet som en del af det vigtige netværk af naturområder, der bør prioriteres højt, hvis biodiversitetstabet skal standses i Danmark (Ejrnæs m.fl. 2014: 41-49). Endvidere er det foreslåede areal inkluderet i det netværk af områder, hvor man skal prioritere urørt skov, hvis det er skovenes biodiversitetstab, vi specifikt ønsker at standse, jævnfør rapporten Bevarelsen af biodiversiteten i de danske skove (Petersen m.fl. 2016: 35-52). 

Summa summarum: En lang række faktorer peger i retning af, at netop dette områdes naturværdier har en særlig betydning, hvis vi ønsker at bevare og beskytte trængt natur i Danmark.

Afgrænsningen af forslaget til Naturnationalpark Melby Hede & Tisvilde Hegn rummer i forvejen en høj bioscore, der udtrykker koncentrationen af truede arter og potentielle levesteder for truede arter (jo varmere farver, desto flere).
Afgrænsningen af forslaget til Naturnationalpark Melby Hede & Tisvilde Skov rummer i forvejen en høj bioscore, der udtrykker koncentrationen af truede arter og potentielle levesteder for truede arter (jo varmere farver, desto flere).

Fra plantager til vildskove

Fra midten af 1500-tallet og et par århundreder frem var området stærkt præget af en monumental sandflugt, der affolkede egnen og begravede et par landsbyer under sandmasserne. Først i løbet af 1700-tallet tog de voldsomme sandstorme af, og man begyndte at beplante digerne med hjælme, hvis lange rødder gør planten velegnet til at binde det løse sand. Men udover nogle beskedne forsøg på træplantning rummede det 32 kvadratkilometer store flyvesandsområde meget lidt trævækst i midten af 1700-tallet. Først efter en kongelig forordning i 1792 påbegyndtes en målrettet skovrejsning, som i 1885-1893 også kom til at omfatte Asserbo og Liseleje Plantage, og frem til begyndelsen af 1900-tallet blev der således anlagt bevoksninger, der satte en endegyldig stopper for sandflugten, først skovfyr og siden gran, birk, bøg og eg.

På Horsebakken kan man f.eks. finde skovfyr, der er over 200 år gamle, og Tisvilde Hegn, der er landets ældste kystplantage, bærer stadig præg af århundreders historiske sandflugt – træerne vokser på et lag flyvesand, der sine steder er op til 20 meter tykt. Nåletræer udgør stadig langt størstedelen af bevoksningen, skønt andelen af løvtræer er fordoblet i løbet af 1900-tallet fra ca. 10 procent til ca. 20 procent (Rune 2014).

Når løvskov udgør en så forholdsvis begrænset andel, men plantagerne alligevel har en meget høj biodiversitet, er den nok hjulpet på vej af den store dominans af skovfyr, et af vore få hjemmehørende nåletræer, der af samme grund passer nøje ind i det øvrige danske artspuslespil. Og skovfyr udgør over halvdelen af bevoksningen i de tre plantager.

Men artsrigdommen er til gengæld ‘ung’, for den er opstået ovenpå det kolossale sandflugtsområde, der i 1500-, 1600- og 1700-tallet stort set ‘udviskede’ al hidtidig natur til fordel for en nordsjællandsk ørken. Næsten alle de eksisterende arter i området har således måttet indvandre eller genindvandre fra slutningen af 1700-tallet til beplantede nåleskove med temmelig kort kontinuitet.

Truslen mod artsrigdommen kommer dog ikke længere fra naturens sandflugt, men derimod fra kulturens tømmerproduktion, der stadig finder sted i alle tre plantager og derved vender op og ned på skovens naturlige cyklus. I et eventuelt naturreservat med vildere og mere selvforvaltende natur som formål skal skovens træer skal have lov til at vokse, ældes, dø og forrådne til gavn for flest mulige arter. Al tømmerproduktion skal med andre ord indstilles, klitheden genetableres nogle steder, og plantagerne udlægges til såkaldt urørt skov, helst med udsættelse af mange flere store fritlevende planteædere, der bl.a. kan sikre lysninger mod tilgroning. 

Som det fremgår af skovkortet nedenfor er det meget små skovarealer, der græsses, og kun en mindre del af Tisvilde Hegn er udlagt til urørt skov. Det sidste gælder primært 123 hektar omkring Troldeskoven, hvor skovfyr og rødgran af forholdsvis høj alder har fået lov til at vokse sig vind og skæve.

Godt for naturen og skønt for øjet. Men ikke tilstrækkeligt for biodiversiteten.

Udsnit af Naturstyrelsens skovkort over Liseleje Plantage, Asserbo Plantage og Tisvilde Hegn. De ternede arealer er urørt skov, de stribede græsningsskov, de lysegrønne løvskovsdomineret skov, de mørkegrønne nåletræsdomineret skov og de gullige er lysåbne arealer.
Udsnit af Naturstyrelsens skovkort over Liseleje Plantage, Asserbo Plantage og Tisvilde Hegn. De ternede arealer er urørt skov, de stribede græsningsskov, de lysegrønne løvskovsdomineret skov, de mørkegrønne nåletræsdomineret skov og de gullige er lysåbne arealer.

Ønsker vi et vildere naturreservat på naturens præmisser, skal der altså i etableringsfasen afvikles ikke-hjemmehørende nåletræer og skabes flere lysåbne skovpartier. 

Naturstyrelsen er i gang, idet man i de senere år har iværksat forskellige projekter, bl.a. en rydning af kystnære araler med bjergfyr øst for Melby Overdrev, genoprettelse af naturlig vandbalance i Toelt Gadekær og etablering af flere vandhuller i og omkring Bølleljungen.

Men skal naturen være selvforvaltende og i højere grad overflødiggøre tilbagevendende indgreb, skal der tænkes i en større og permanent helhed på tværs af områderne.

Troldeskoven i Tisvilde Hegn, maj. Fantastiske former opstår, når skoven får lov at være sig selv (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Troldeskoven i Tisvilde Hegn, maj. Fantastiske former kan opstå blandt skovfyr som følge af bl.a. vind og vejr, når skoven får lov at være sig selv (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Bogfinke (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Bogfinke i Tisvilde Hegn – ikke nogen sjældenhed, nej, men immervæk en skønhed … (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Døende træ er grobund for nyt liv, Tisvilde Hegn (foto: Rune Engelbreht Larsen)
Døende træ er grobund for nyt liv, Tisvilde Hegn (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Hvad skal der til?

På Melby Overdrev er ikke mindst tilgroning med bl.a. birk og bjergfyr et stort problem, der forsøges begrænset ved en frivillig indsats, hvor adskillige aktive hvert år rykker træer op manuelt. I december 2016 lod Naturstyrelsen sig inspirere til yderligere et tiltag i samme retning, idet man lod folk fælde og hente deres eget ‘juletræ’ på Melby Overdrev, så længe det var en bjergfyr.

En god idé, om end det ville gavne mere permanent og konsekvent, hvis forskellige større planteædere blev sat ud, for derved ‘beskæres’ vegetationen jo i stedet helt naturligt og kontinuerligt – og dertil er de eksisterende bestande af rådyr og krondyr ikke nok.

Om krondyrenes nylige historie i området fortæller Flemming Rune blandt meget andet i sit store to-bindsværk om Tisvilde Hegn:

I 1973 undslap 3 krondyr-hinder fra en indhegning, vistnok ved Harløse, og søgte tilflugt i Tisvilde Hegn. Fra Jægersborg Dyrehave hentede man en kronhjort til at holde hinderne med selskab, men den blev kørt ihjel på Gribskovbanen på sin vej tilbage til Dyrehaven. Herefter lavede man en indhegning i Tisvilde Hegn og overførte i 1975 otte nye krondyr fra Jægersborg Dyrehave i håb om at kunne etablere en fast bestand. De udviklede sig fint til 20-30 dyr, og selv om det var meningen på et tidspunkt at slippe dem fri i skoven, blev planerne overhalet af virkeligheden. Under novemberstormen i 1981 blev indhegningen ødelagt, og dyrene slap selv ud. (Flemming Rune: Tisvilde Hegn, bd. 1)

I dag findes der omkring 300-400 krondyr i Nordsjælland, hvoraf den største bestand lever i og omkring Tisvilde Hegn.

Der er flere andre større planteædere at overveje end blot rådyr og krondyr, hvis vi ønsker en mere forskelligartet påvirkning af de 20 kvadratkilometer skov og klithede. Varieret græsningsadfærd påvirker vegetationen forskelligt, som det fremgår af oversigten herunder:

Forskellige planteædere har forskellig indvirkning på vegetationen og skaber stor variation (illustration © Karsten Thomsen)
Forskellige planteædere har forskellig indvirkning på vegetationen og skaber stor variation (illustration © Karsten Thomsen)

Af de afbildede planteædere er nogle naturligvis mere oplagte end andre i de nordsjællandske områder.

Heste er nærmest altid oplagte og velegnede som vildtlevende planteædere i dansk natur, både i skov og åbent land – vi skal bare vænne os til at acceptere vildheste som en naturlig del af naturen ligesom f.eks. krondyr. Flere kvægracer kan komme på tale, men desværre er det forbundet med bureaukrati og besværlige begrænsninger i praksis at udsætte kvæg til helårsgræsning. Vildsvin har en særlig gunstig effekt på skovnaturen, bl.a. fordi de skaber spirebede ved at rode rundt i skovbunden og transporterer frø omkring, men giver andre forvaltningsproblemer på grund af den unødvendige bortskydningspligt, som Danmark er alene om at opretholde i Europa.

Bæveren er en eminent øko-ingeniør, der allerede er inden for rækkevidde, idet der blev udsat 23 bævere i Nordsjælland i 2009-2011. De er dog stadig ikke kommet nærmere end til Holløse Bredning og Ellemose (hvor der også er mere optimale forhold for bævere end i Tisvilde Hegn).

Men også elg og bison er værd at se nærmere på. I Holløse Dam, et par kilometer nordøst for Tisvilde Hegn, fandt man f.eks. i 1942 et flot elggevir fra stenalderen, så det er en meget lokal beboer, der kunne komme tilbage.

Rapporten Elg i Danmark vurderer mulighederne for etableringen af en fast elgbestand i hele landet og analyserer 25 potentielt egnede levesteder, heriblandt Tisvilde Hegn. Konklusionen er, at der her er grundlag for 27-38 elge (ud af en mulig sjællandsk bestand på godt 800 og en samlet dansk bestand på knap 4.400 elge), hvis man tager højde for opretholdelsen af de eksisterende bestande af krondyr og rådyr (Sunde & Olesen 2007).

Isoleret betragtet er 27-38 elge dog ikke tilstrækkeligt til at opretholde en selvstændig bestand på langt sigt – men så længe elg ikke er en veletableret art med en større metapopulation i Nordsjælland, er vi nødt til at se isoleret på mulighederne i de fire sammenhængende naturområder mellem Tisvildeleje og Liseleje.

Og elgens gavnlige effekt på naturen gør den værd at overveje, hvis man accepterer, at bestanden ikke er selvopretholdende, men skal tilføres individer udefra med (mange) års mellemrum. 

Ser vi på europæisk bison, vil den nok klare sig bedst i de åbne landskaber, der ikke udgør mere end godt 10 procent af det samlede areal. Men det er trods alt et lidt større areal end den bornholmske bisonskov, der tilmed er domineret af nåleskov, hvorfor en flok bisoner heller ikke kan udelukkes i Naturnationalpark Melby Hede & Tisvilde Hegn, hvor de åbne arealer er forøget de senere år.

Hvis man sigtede efter en naturnationalpark med både krondyr, rådyr, bison, elg og vildhest, vil overlap i dele af fødevalget selvfølgelig også spille ind på bestandstørrelserne. Eftersom elge bl.a. æder blade, knopper og kviste i en højde, som ingen andre planteædere konkurrerer om, vil den f.eks. næppe påvirke de eksisterende bestande af krondyr og rådyr mærkbart. Der er et overlap i fødevalg mellem elg og rådyr på ca. 21 procent og mellem elg og krondyr på ca. 32 procent, men på 58-77 procent mellem elg og vildhest (Sunde & Olesen 2007).

Et endeligt udvalg af arter, antal og kombination kræver naturligvis en detaljeret faglig vurdering af fødegrundlaget og samspillet herimellem relateret til områdernes specifikke naturtyper og størrelser.

Men indfører vi bisoner og/eller elge, er det uundgåeligt at rejse et hegn omkring den del af det samlede areal, der ikke grænser op til havet – et hegn, der i givet fald vil blive ca. 18 kilometer langt. Kolliderer hegn med bestræbelserne på vild(ere) natur?

Krondyr, Danmarks største hjorteart, indtil elgen vender tilbage (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Tisvilde Hegn huser den største bestand af de nordsjællandske krondyr. Måske skal den suppleres af vildheste, elge og bisoner? (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Er hegn i vejen – eller er hegn vejen?

Hegn kan ofte være en forudsætning for flere store planteædere i dansk natur, og vi ser da også allerede hegn omkring flere naturområder. De bornholmske bisoner i Almindingen går f.eks. bag et hegn, der er ca. seks kilometer langt, og den 1.400 hektar store Klelund Dyrehave er omgivet af et 16,8 kilometer langt hegn for at holde krondyr og vildsvin inde. I Nordjylland er der rejst et 30 kilometer langt hegn omkring Mellemområdets 2.100 hektar (der udgør over en fjerdedel af Lille Vildmose), fordi der i 2015-16 udsættes ca. 12 elge og 50 krondyr.

Størrelsesmæssigt er Mellemområdet i Lille Vildmose fuldt ud sammenligneligt med den foreslåede afgræsning af Naturnationalpark Melby Hede & Tisvilde Hegn, hvor hegnet dog ‘kun’ behøver være 18 kilometer langt, fordi havet er områdets naturlige nordgrænse. Og kun hvis hele eller store dele af Liseleje Plantage, Melby Overdrev, Asserbo Plantage og Tisvilde Hegn bliver forvaltet som ét samlet område bag ét ydre hegn, skaber vi mulighed for at få både elg, bison, vildheste og/eller andre større planteædere som supplement til områdets krondyr og rådyr.

Hegnet omkring Mellemområdet i Lille Vildmose er et såkaldt semipermeabelt hegn, og det samme bør være tilfældet her. Det betyder, at alle andre dyr end elg, krondyr, bison og hest kan passere ind og ud af området gennem en række faunapassager af passende størrelse. Hegnet forhindrer heller ikke publikumsadgang, der kan ske gennem låger eller andre former for indgange, men det sørger for, at de største planteædere bliver inde i området og dermed udøver den tiltænkte naturgavn i forhold til at skabe dynamik og holde tilgroning i ave.

Hegnet er selvfølgelig ‘unaturligt’ – men det er der meget, der er i dansk natur. Den store mangel på større planteædere er ud fra andre betragtninger også ‘unaturlig’ og har en negativ betydning for artsrigdommen og naturtilstanden. Et ‘unaturligt’ hegn vil derfor muliggøre, at naturen bag hegnet kan udvikle sig vildere og dermed mere ‘naturligt’.

Vi gør altså noget ‘unaturligt’ på ét punkt for at skabe mere naturlige præmisser i andre og vigtigere henseender.

Endvidere bør man også betænke, at et ydre hegn såvel som udsættelse af flere større planteædere er éngangsudgifter (efterfølgende tilsyn og vedligehold af hegn hører trods alt til i småtingsafdelingen), mens den nuværende naturforvaltning ofte må betale for tilbagevendende naturpleje år for år. Et elg-hegn med tyve års holdbarhed koster max. ca. 250-300 kr. pr, meter inklusiv låger – i tilfældet Naturnationalpark Melby Hede & Tisvilde Hegn ville det altså sammenlagt beløbe sig til ca. 7,5-9,0 mio. kr. Ikke en herregård.

Summa summarum: Hvor paradoksalt det end må lyde, er hegn ofte vejen, når vi sigter efter vild(ere) natur. Et hegn kan ganske enkelt åbne langt flere naturgavnlige muligheder her, end det lukker.

Forslag til en 18 kilometer lang hegnslinje, der gør det muligt at udsætte flere større planteædere.
Forslag til en 18 kilometer lang hegnslinje, der gør det muligt at udsætte flere større planteædere.
Melby Overdrev (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Melby Overdrev, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)

På længere sigt bør de fire afgrænsede områder udvides med Ellemose og Holløse Bredning – muligvis også Tibirke Bakker – hvoraf det kun er Holløse Bredning, der er i offentligt eje i dag. Hvis mulighederne for en statslig overtagelse er til stede, kunne begge områder passe fint ind i mosaikken af naturtyper og slet og ret give vildere natur mere plads.

Opsummeret handler det om at konkretisere, finansiere og implementere følgende skridt:

1) Begræns projektområdet primært til de statsejede arealer, Melby Overdrev, Asserbo Plantage, Liseleje Plantage og Tisvilde Hegn.

2) Ansæt biodiversitetsforskere til at udarbejde en helt konkret plan for: a) hvordan biodiversiteten bedst muligt sikres i vildere natur på naturligere præmisser; b) præcis hvilke og hvor mange større planteædere området kan understøtte; c) hvilket eller hvilke areal(er), der kan og bør hegnes, f.eks. som i ovenstående forslag; d) hvordan eksisterende afvanding kan afvikles, så området får en mere naturlig vandbalance; e) hvor stort eller lille areal i de eksisterende plantager, der skal ryddes og udtyndes før en omlægning til urørt skov med et totalophør af al tømmerproduktion; f) hvordan man bedst gennemfører et stop for – eller en begrænsning af – de former for privat udnyttelse, der øger risikoen for at fortrænge truede arter, f.eks. udsætning af bistader og mos-indsamling.

3) Finansiér udgifterne helt eller delvist gennem stat og kommune – eller (mere realistisk) ansøg Den Danske Naturfond og nogle af de store private fonde (f.eks. de fonde, som i de senere år har spillet en aktiv og finansierende rolle i en række naturprojekter landet over).

Samtænkes Melby Overdrev med de tre statsplantager, kunne området allerede i den nærmeste fremtid blive et vildere og mere selvforvaltende naturreservat med hede og vildskov, hvor vi mellem levende skovfyr og løvtræer også møder krøllede stammer og fantasifulde træruiner. Måske kigger en elg frem, hvor krondyrene fortrækker? Måske forhindrer vi effektivt tilgroningen af naturperlen Melby Hede, hvor tunge bisoner og yndefulde vildheste tager fat?

Men mon ikke vi ville kunne vænne os til – ja, mon ikke vi ville kunne glæde os over og se frem til – mulighederne for at møde store planteædere i langt større tal end i dag, hvis vi overlod det til fageksperter at analysere de nødvendige udgangsbetingelser for en selvforvaltende, omkostningseffektiv og vildere skov-, hede- og kystnatur?

Naturnationalpark Melby Hede & Tisvilde Hegn indebærer ikke store udgifter, men kunne bevare og fremtidssikre stor artsrigdom såvel som stor oplevelsesrigdom.

Rune Engelbreth Larsen, januar 2016
Opdateret februar 2017
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

APROPOS SAMME OMRÅDE

> Fotoserie fra Melby Overdrev
> Introduktion: Naturnationalparker – vildere vidder i dansk natur
> Status: 1.000 kvadratkilometer vildere dansk natur

> P1 Natursyn: Med Rune Engelbreth Larsen på Melby Overdrev

P1-programmet Natursyn: Naturnationalparker kan skabe plads til mange flere arter (lyt online nedenfor)
P1-programmet Natursyn: Naturnationalparker kan skabe plads til mange flere arter (lyt online nedenfor)